Правилник за начинот на вршење видео мониторинг во Министерството за финансии

Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци

Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во министерството за финансии

Правилник за определување на обврските и одговорностите на информацискиот систем и овластените лица при користење на документите и информациско комуникациската опрема

Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во министерството за финансии

 

Контакт податоци на Офицерите за заштита на лични податоци во  Министерството за финансии:

– Лилијана Стојановска, распоредена на работно место Раководител на Одделение за слободен пристап до информации од јавен карактер, во Одделение за  слободен пристап до информации од јавен карактер и односи со јавност, Сектор за правни  работи;

Електронска адреса: lilijana.stojanovska@finance.gov.mk

Телефонски број: 02 3255 624

– Марија Лазарова, распоредена на работно место Виш соработник за нормативно правни работи, Одделение за нормативно-правни и административни работи и судски постапки, во Сектор за правни работи;

Електронска адреса: marija.lazarova@finance.gov.mk

Телефонски број: 02 3255 552

– Лариса Јордановска, распоредена на работно место Виш соработник за информатика-апликативна документација, Одделение за информатика-апликативен менаџмент, во Сектор за информатика.

Електронска адреса: larisa.jordanovska@finance.gov.mk

Телефонски број: 02 3255 322

Контакт податоци на Офицерите за заштита на лични податоци во Управата за имотно правни работи при Министерството за финансии:

– Ирена Јованоски, распоредена на работно место Советник за координација и контрола на одделенијата за првостепена управна постапка, во Одделение за координација и контрола на одделенијата за првостепена управна постапка, Сектор за управна постапка, Управа за имотно правни работи;

Електронска адреса: irena.stepanoska@finance.gov.mk

Телефонски број: 02 3255 686

– Милорад Анастасов, распореден на работно место Советник за за едукација и оперативна обработка на податоци, во Одделение за едукација и оперативна обработка на податоци, Сектор за управна постапка, Управа за имотно правни работи

Електронска адреса: milorad.anastasov@finance.gov.mk

Телефонски број: 02 3255 680

-Лариса Јордановска, распоредена на работно место Виш соработник за информатика-апликативна документација, Одделение за информатика-апликативен менаџмент, во Сектор за информатика.

Електронска адреса: larisa.jordanovska@finance.gov.mk

Телефонски број: 02 3255 322

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window