Секторот за меѓународни финансиски односи и управување со јавен долг врши работи кои се однесуваат на соработка со меѓународни и билатерални финансиски институции, односно комуникација и координација со овие институции околу активностите потребни за подготовка и реализација на проектите финансирани со странски заеми и донации, потоа подготовка и организација на сите фази од постапката на склучување на договорите за заем и договорите за гаранција, како и следење на степенот на реализација на проектите финансирани со странски заеми и донации и предлагање активности и мерки за надминување на проблемите кои се јавуваат при подготовката и имплементацијата на проектите финансирани со странски заеми и донации.

Во рамките на своите надлежности, Секторот презема и мерки и активности со цел ефикасно управување со јавниот долг на Република Северна Македонија преку обезбедување  средства за извршување на Буџетот на државата и издавање државни гаранции на начин кој одговара на прудентното ниво на ризик, со најниски трошоци на среден и долг рок. Дополнително, Секторот презема мерки и активности за одржување ефикасен и ликвиден пазар на државни хартии од вредност.

Исто така, Секторот врши координација на активностите на Министерството за финансии поврзани со усогласување на законодавството на Република Северна Македонија со законодавството на ЕУ и го координира исполнувањето на обврските кои произлегуваат од НПАА и другите стратешки документи за европска интеграција.

Клучни контакти:

Раководител на сектор
Дејан Николовски
телефон: ++389 2 3255 411,
е-пошта: dejan.nikolovski@finance.gov.mk

Помошници раководители на секторот од областа на меѓународните финансиски односи и Европска Унија 

Андрија Алексоски
телефон: ++389 2 3255 412,
е-пошта: andrija.aleksoski@finance.gov.mk

Кристина Павловска
телефон: ++389 2 3255 413,
е-пошта: kristina.pavlovska@finance.gov.mk

Помошник раководител на секторот од областа на управувањето со јавниот долг 

Сања Манасијевиќ Манчева
телефон: ++389 2 3255 430,
е-пошта: sanja.manasijevic-manceva@finance.gov.mk

Одделение за билатерална и европска финансиска соработка

Ленче Божиноска
телефон: ++389 2 3255 420,
е-пошта: lence.bozinoska@finance.gov.mk

Елена Љубиќ
телефон: ++389 2 3255 459,
е-пошта: elena.ljubic@finance.gov.mk

Jaсемин Хајро
телефон: ++389 2 3255 422,
е-пошта: jasemin.hajro@finance.gov.mk

Одделение за мултилатерална финансиска соработка

Драгана Филиповска
телефон: ++389 2 3255 419,
е-пошта: dragana.micevska@finance.gov.mk

Ана Димитриевска
телефон: ++389 2 3255 421,
е-пошта: ana.dimitrievska@finance.gov.mk

Ивана Стојкоска
телефон: ++389 2 3255 444,
е-пошта: ivana.popovska@finance.gov.mk

Одделение за задолжување и инвестирање (Front office)

Билјана Крушаровска
телефон: ++389 2 3255 423,
е-пошта: biljana.krusarovska@finance.gov.mk

Мила Крекиќ
телефон: ++389 2 3255 544,
е-пошта: mila.krekik@finance.gov.mk

Одделение за политика на управување со јавен долг и анализа на ризици (Middle Office)

Ресмијe Аљиу
телефон: ++389 2 3255 433,
е-пошта: aljiu.resmije@finance.gov.mk

Алев Сулејман
телефон: ++389 2 3255 782,
е-пошта:alev.sulejman@finance.gov.mk

Анета Дудеска
телефон: ++389 2 3255 596,
е-пошта:aneta.acevska@finace.gov.mk

Одделение за евиденција, следење и сервисирање на јавниот долг (Back Office)

м-р Рената Давиткова Панчева
телефон: ++389 2 3255 426,
е-пошта: renata.davitkova-panceva@finance.gov.mk

Миодраг Богдановиќ
телефон: ++389 2 3255 427,
е-пошта: miodrag.bogdanovic@finance.gov.mk

Соња Стевановиќ
телефон: ++389 2 3255 429,
е-пошта: sonja.stevanovic@finance.gov.mk

Елена Стојаноска
телефон: ++389 2 3255 428,
е-пошта: elena.SStojanoska@finance.gov.mk

Тања Боболинска

телефон: ++389 2 3255 639,
е-пошта: tanja.bobolinska@finance.gov.mk

Одделение за ИПА и НПАА
Ана Наневска
телефон: ++389 2 3255 415,
е-пошта: ana.veljanovska@finance.gov.mk

Тања Колева
телефон: ++389 2 3255 417,
е-пошта: tanja.boskova@finance.gov.mk

Елена Велјаноска
телефон: ++389 2 3255 414,
е-пошта: elena.ristovska-veljanoska@finance.gov.mk

Азем Хаџиу

телефон: ++389 2 3255 353

е-пошта: azem.haxhiu@finance.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window