Sektori për marrëdhënie financiare ndërkombëtare dhe menaxhim me borxhin publik kryen aktivitete që kanë të bëjnë me bashkëpunimin me institucionet financiare ndërkombëtare dhe bilaterale, përkatësisht komunikimin dhe koordinimin me këto institucione në lidhje me aktivitetet e nevojshme për përgatitjen dhe zbatimin e projekteve të financuara me hua dhe donacione të jashtme, pastaj përgatitjen dhe organizimin e të gjitha fazave të procedurës për lidhjen e marrëveshjeve të huasë dhe marrëveshjeve të garancisë, si dhe monitorimin e nivelit të realizimit të projekteve të financuara me hua dhe donacione të jashtme dhe propozimin e aktiviteteve dhe masave për tejkalimin e problemeve që paraqiten gjatë përgatitjes dhe zbatimit të projekteve të financuara me hua dhe donacione të jashtme.

Në kuadër të kompetencave të tij, Sektori ndërmerr masa dhe aktivitete në mënyrë që të menaxhojë në mënyrë efikase me borxhin publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut përmes sigurimit të mjeteve për realizimin e Buxhetit të shtetit dhe lëshimin e garancive shtetërore në mënyrë që korrespondon me nivelin e kujdesshëm të rrezikut, me shpenzimet më të ulëta në periudhën afatmesme dhe afatgjate. Përveç kësaj, Sektori ndërmerr masa dhe aktivitete për ruajtjen e një tregu efikas dhe likuid të letrave shtetërore me vlerë.

Gjithashtu, Sektori koordinon aktivitetet e Ministrisë së Financave në lidhje me harmonizimin e legjislacionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut me legjislacionin e BE-së dhe koordinon përmbushjen e detyrimeve që dalin nga NPAA dhe dokumente të tjera strategjike për integrimin evropian.

Kontaktet kryesore:

Udhëheqës sektori

Dejan Nikollovski

telefoni: ++ 389 2 3255 411

e-mail: dejan.nikolovski@finance.gov.mk

Ndihmës udhëheqës i sektorit nga fushа e marrëdhënieve financiare ndërkombëtare dhe Bashkimit Evropian

Andrija Aleksoski

telefoni: ++ 389 2 3255 412,

e-mail: andrija.aleksoski@finance.gov.mk

 

Kristina Pavllovska

telefoni: ++ 389 2 3255 413,

e-mail: kristina.pavlovska@finance.gov.mk

 

Ndihmës udhëheqës i sektorit nga fushа e menaxhimit me  borxhin publik

Sanja Manasijeviq Mançeva

telefoni: ++ 389 2 3255 430,

e-mail: sanja.manasijevic-manceva@finance.gov.mk

 

Departamenti

Departamenti për bashkëpunim financiar bilateral dhe evropian

Lençe Bozhinoska

telefoni: ++ 389 2 3255 420,

e-mail: lence.bozinoska@finance.gov.mk

 

Elena Ljubiq

telefoni: ++ 389 2 3255 459,

e-mail: elena.ljubic@finance.gov.mk

 

Jasemin Hajro

telefoni: ++ 389 2 3255 422,

e-mail: jasemin.hajro@finance.gov.mk

 

Departamenti për bashkëpunim financiar multilateral

Dragana Filipovska

telefoni: ++ 389 2 3255 419,

e-mail:dragana.micevska@finance.gov.mk

 

Ana Dimitrievska

telefoni: ++ 389 2 3255 421,

e-mail: ana.dimitrievska@finance.gov.mk

 

Ivana Stojkoska

telefoni: ++ 389 2 3255 444,

e-mail: ivana.popovska@finance.gov.mk

 

Departamenti për huamarrje dhe investimе (Front office)

 

Biljana Krusharovska

telefoni: ++ 389 2 3255 423,

e-mail: biljana.krusarovska@finance.gov.mk

 

Mila Krekiq

telefoni: ++ 389 2 3255 544,

e-mail: mila.krekik@finance.gov.mk

Departamenti për politikë të menaxhimit me borxhin publik dhe analizë të rreziqeve (Middle Office)

Resmije Aliu

telefoni: ++ 389 2 3255 433,

e-mail: aljiu.resmije@finance.gov.mk

 

Alev Sulejman

telefoni  ++ 389 2 3255 782,

e-mail: alev.sulejman@finance.gov.mk

 

Aneta Dudeska

telefoni: ++ 389 2 3255 596,

e-mail: aneta.acevska@finance.gov.mk

Departamentia për evidentim, monitorim dhe servisim të borxhit publik (Back Office)

Mr. Renata Davitkova Pançeva

telefoni: ++ 389 2 3255 426,

e-mail: renata.davitkova-panceva@finance.gov.mk

 

Miodrag Bogdanoviq

telefoni: ++ 389 2 3255 427,

e-mail: miodrag.bogdanovic@finance.gov.mk

 

Sonja Stevanoviq

telefoni: ++ 389 2 3255 429,

e-mail: sonja.stevanovic@finance.gov.mk

 

Elena Stojanoska

telefoni: ++ 389 2 3255 428,

e-mail: elena.SStojanoska@finance.gov.mk

 

Tanja Bobolinska

telefoni: ++389 2 3255 639,
е-mail: tanja.bobolinska@finance.gov.mk

Departamenti për IPA dhe NPAA

Ana Nanevska

telefoni: ++ 389 2 3255 415,

e-mail: ana.veljanovska@finance.gov.mk

 

Tanja Koleva

Telefoni: ++389 2 3255 417,

е-mail: tanja.boskova@finance.gov.mk

 

Elena Veljanoska

telefoni:++389 2 3255 414,

e-mail: elena.ristovska-veljanoska@finance.gov.mk

 

Azem Haxhiu

telefoni:++389 2 3255 353

e-mail: azem.haxhiu@finance.gov.mk

 

 

[/collapsed]

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.

Close Search Window