Примарна задача на Секторот за финансиски прашања претставува вршење работи кои се однесуваат на сметководствено финансиското работење, буџетската координација и буџетска контрола.

Во рамки на Секторот е опфатена сметководствена евиденција, финансиско материјално работење, изготвување и пресметка на плати, благајничко работење, прием, евидентирање и издавање потрошен канцелариски материјал, изготвување на предлог буџетот на Министерството, изготвување финансиски планови, предлози за прераспределба на средства и предлог за измени и дополнувања на буџетот на Министерството, спроведување на ex-ante и ex-post финасиска контрола.

Клучни контакти:

Раководител на сектор
Розика Бојаџиева
телефон: 02 / 3255-435
е-пошта: rozika.bojadzieva@finance.gov.mk

 

Одделение за сметководство и плаќање
Елена Заркова
телефон: 02 / 3255 788
е-пошта: elena.zarkova@finance.gov.mk

 

Раководител на одделение за буџетска координација
Марина Јовеска Блажеска
телефон: 02 / 3255 777
е-пошта: marina.joveska@finance.gov.mk

 

Раководител на одделение за буџетска контрола
Наталија Стоимова
телефон: 02 / 3255 659
е-пошта: natalija.stoimova@finance.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window