Примарен делокруг на работа на Секторот за финансиски систем е изготвување регулатива од областа на банкарскиот систем и небанкарските финансиски институции, пазарот на капитал, системот на осигурување, сметководствениот систем, ревизијата и платниот промет, игрите на среќа и забавните игри, како и издавање лиценци, дозволи и решенија за приредувачите на игри на среќа и забавни игри, издавање дозволи и согласности за финансиските друштва и друштвата за финансиски лизинг, како и изготвување мислења, анализи и информации од областа на финансискиот систем.

Клучни контакти:

Раководител на сектор
Ленче Тагасовска
телефон: 02/3255-350
е-пошта: lence.tagasovska@finance.gov.mk

 

Одделенија:

Одделение за банкарски и небанкарски институции
Иван Недев
телефон: 02/3255-370
е-пошта:  ivan.nedev@finance.gov.mk

Одделение за пазар на капитал
Аница Васовиќ
телефон: 02/3255-354
e-пошта:  anica.vasovic@finance.gov.mk

Одделение за сметководствен систем, платен промет и ревизија
Александра Димовска
телефон: 02/3255-357
е-пошта:  aleksandra.dimovska@finance.gov.mk

Одделение за игри на среќа и за забавните игри 
Оливера Савинова Стојанова
телефон: 02/3255-365
е-пошта: olivera.savinovastojanova@finance.gov.mk

Одделение за системот на осигурување
Викторија Митевска
телефон: 02/3255-750
е-пошта: viktorija.mitevska@finance.gov.mk

 

 

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window