Централна единица за хармонизација на системот на јавна внатрешна финансиска контрола

Централната единица за хармонизација на системот на јавна внатрешна финансиска контрола го координира и унапредува системот на јавна внатрешна финансиска контрола преку неговите три компоненти: финансискиот менаџмент и контрола, внатрешната ревизија и нивната хармонизација.

Мисијата на ЦЕХСЈВФК е изградба на систем, усогласен со барањата на acquis, кој гарантира разумно користење на јавните средства со примена на принципите на децентрализирана одговорност на раководството и воспоставување функционално независна внатрешна ревизија.

Мите Митевски

Помошник раководител на сектор

02/3255-511
mite.mitevski@finance.gov.mk

Одделенија

Одделение за хармонизација на финансискиот менаџмент и контрола

Марија Апостоловска

02/3255-741

marija.nikolovska@finance.gov.mk

 

Гордана Ѓорѓиевска

02/3255-345

gordana.atanasova@finance.gov.mk

 

Одделение за хармонизација на внатрешната ревизија

Андриана Степаноска

02/3255-340

andriana.stepanoska@finance.gov.mk

 

Енвер Зибери

02/3255-346

enver.ziberi@finance.gov.mk

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window