Секторот за централно финансирање и склучување договори има посебна интернет страница на која се објавуваат сите релевантни информации за искористувањето на ИПА помошта во Република Северна Македонија – cfcd.finance.gov.mk.


Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) е сектор во рамките на Министерството за финансии на Република Северна Македонија, кој е надлежен за стабилно финансиско управување проекти кои се финансираат од страна на следниве ИПА компоненти:

  • ИПА Компонента I – Помош во период на транзиција и градење институции
  • ИПА Компонента III – Регионален развој
  • ИПА Компонента IV – Развој на човечки ресурси

ЦФЦД претставува водечко тело во рамките на Оперативните структури за ИПА Компонентите I, III и IV, како и надлежен орган кој ќе врши склучување договори, и кој е единствено одговорен за спроведување на тендерирските постапки и плаќања поврзани со проекти финансирани од ЕУ.

Раководителот на ЦФЦД во исто време е назначен и за програмски службеник за авторизација (ПАО) за ИПА Компонента I, како и раководител на оперативна структура (ХОС) за ИПА Компонента III и IV.

Задачите кои се однесуваат на програмирање, техничка имплементација и следење на реализацијата на договорите се делегирани на надлежните линиски министерства/ институции – кориснички, со Оперативен договор потпишан од страна на ПАО/ХОС и вишите програмски службеници СПО/ ИПА координатори.

ЦФЦД ја надгледува реализацијата на проектите, а ПАО/ХОС ја задржува целосната одговорност за реализација на истите и обезбедува ефективно надгледување за соодветна реализација на задачите делегирани од страна на СПО/ ИПА координаторите.

Лица за контакт:

Раководител на сектор
Ермира Фида
Т: 02 3255 374
ermira.fida@finance.gov.mk

Помошник раководител на сектор
Тања Жежова
Т: 02 3255 308
tanja.beginova@finance.gov.mk

Одделенија

Одделение за ЕУ јавни набавки и склучување договори
/

Одделение за општи работи и контрола
/

Одделение за финансиски работи
Бобан Паунов
Т: 02 3255 304
boban.paunov@finance.gov.mk

Одделение за следење програми
Татјана Калиновчиќ Трајковска
Т: 02 3255 416
tatjana.kalinovcic@finance.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window