e-Обврски

За користење на Веб апликацијата е-Обврски потребно е:

  • да се регистрирате на веб порталот ( е-Обврски )
  • да се пополни образецот „Барање за регистрација на веб порталот е-обврски/Барање за пристап на модулот е-обврски“ со податоците од регистрацијата на веб порталот е-Обврски и истиот да се достави до Министерство за финансии.

Барање за регистрација на веб порталот е-обврски симни тука

Барање за пристап на модулот е-обврски симни тука

Упатство за регистрација на веб порталот е-обврски симни тука

НАЈАВА ВО е-ОБВРСКИ