Заштита на лични податоци

План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци

Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во министерството за финансии

Правилник за начинот на вршење на видео мониторинг во министерството за финансии

Правилник за определување на обврските и одговорностите на информацискиот систем и овластените лица при користење на документите и информациско комуникациската опрема

Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во министерството за финансии

Правилник за техничките и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци на министерството за финансии