Завршни сметки

за 2016 година

Завршна сметка на МФ-МСИП проект

Завршна сметка на МФ - Совет за јавни набавки-обуки,надоместок за поднесено барање,надоместок за стручни лица

Завршна сметка на МФ - Совет за јавни набавки

Завршна сметка на МФ за редовна дејност

Завршна сметка на МФ за сопствени приходи

Завршна сметка на МФ за градинка Мини фини буџетчиња

Завршна сметка на МФ средства за учество во јавно наддавање

Завршна сметка на МФ консолидирана сметка помеѓу МФ, Управата за финансиско разузнавање и Бирото за јавни набавки

Завршна сметка на МФ средства за денационализација

Завршна сметка на Државен девизен инспекторат

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2009 ИПА

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2009 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2010 ИПА

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2010 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2011 ИПА

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2011 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2012 ИПА

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2012 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2013 ИПА

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2013 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД РД ИПА

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД РД ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ЕИБ

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ЕБРД

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ХРД ИПА

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ХРД ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД  ДИРЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ

Завршна сметка на МФ-Буџет на РМ (Основен буџет)

Завршна сметка на МФ-Функција на државата

Завршна сметка на МФ-Средства на солидарност на републиката за отстранување на последиците од елементарни непогоди

Завршна сметка на МФ-Средства за исплата на обврски за денационализација

Завршна сметка на МФ-Средства за исплата на обврски по обврзници

Завршна сметка на МФ-Средства за продажба на станови во општествена сопственост

Завршна сметка на МФ-Фонд за побарувања од фондови и ЈП преземени од Агенција на РМ за управување со средства

Завршна сметка на МФ-Преодна сметка АРИ

Завршна сметка- КФ Фаре 92-93

Завршна сметка-КФ Фаре 94

Завршна сметка-КФ Фаре 95

Завршна сметка-КФ Странска помош Италија

Завршна сметка-КФ Странска помош Јапонија

Завршна сметка-КФ Странска помош Швајцарија

Завршна сметка-КФ Странска помош

Завршна сметка на МФ - НФ  за ИПА 2 Учество во програмите на заедницата ИПА

Завршна сметка на МФ - НФ  за ИПА 2 Учество во програмите на заедницата ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - НФ  за ТАИБ 2011 Учество во програмите на заедницата ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - НФ  за ТАИБ 2012 Учество во програмите на заедницата ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - НФ  за ТАИБ 2013 Учество во програмите на заедницата ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - НФ за ТАИБ 2011 Учество во програмите на заедницата ИПА

Завршна сметка на МФ - НФ за ТАИБ 2012 Учество во програмите на заедницата ИПА

Завршна сметка на МФ - НФ за ТАИБ 2013 Учество во програмите на заедницата ИПА

Завршна сметка на МФ - НФ ИПА денарска сметка за камата за Компонента 3

Завршна сметка на МФ - НФ ИПА денарска сметка за камата за Компонента 4

Завршна сметка на МФ - НФ ИПА денарска сметка за камата за ТАИБ 2009

Завршна сметка на МФ - НФ ИПА денарска сметка за камата за ТАИБ 2010

Завршна сметка на МФ - НФ ИПАРД II Денарска сметка

Завршна сметка на МФ - НФ ИПАРД Денарска сметка ИПА Компонента 5

Завршна сметка на МФ - НФ НКФ денарска сметка за ИПА 2

Завршна сметка на МФ - НФ НКФ денарска сметка за ИПА Компонента 3

Завршна сметка на МФ - НФ НКФ денарска сметка за ИПА Компонента 4

Завршна сметка на МФ - НФ НКФ денарска сметка за небуџетски корисници

Завршна сметка на МФ - НФ НКФ денарска сметка за ТАИБ 2009

Завршна сметка на МФ - НФ НКФ денарска сметка за ТАИБ 2010

Завршна сметка на МФ - НФ НКФ денарска сметка за ТАИБ 2011

Завршна сметка на МФ - НФ НКФ денарска сметка за ТАИБ 2012

Завршна сметка на МФ - НФ НКФ денарска сметка за ТАИБ 2013