Завршни сметки

за 2016 година

Завршна сметка на МФ за редовна дејност

Завршна сметка на МФ за сопствени приходи

Завршна сметка на МФ за градинка Мини фини буџетчиња

Завршна сметка на МФ средства за учество во јавно наддавање

Завршна сметка на МФ консолидирана сметка помеѓу МФ, Управата за финансиско разузнавање и Бирото за јавни набавки

Завршна сметка на МФ средства за денационализација

Завршна сметка на Државен девизен инспекторат

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2009 ИПА

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2009 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2010 ИПА

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2010 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2011 ИПА

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2011 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2012 ИПА

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2012 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2013 ИПА

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ТАИБ 2013 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД РД ИПА

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД РД ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ЕИБ

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ЕБРД

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ХРД ИПА

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД ХРД ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ - ЦФЦД  ДИРЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ

Завршна сметка на МФ-Буџет на РМ (Основен буџет)

Завршна сметка на МФ-Функција на државата

Завршна сметка на МФ-Средства на солидарност на републиката за отстранување на последиците од елементарни непогоди

Завршна сметка на МФ-Средства за исплата на обврски за денационализација

Завршна сметка на МФ-Средства за исплата на обврски по обврзници

Завршна сметка на МФ-Средства за продажба на станови во општествена сопственост

Завршна сметка на МФ-Фонд за побарувања од фондови и ЈП преземени од Агенција на РМ за управување со средства

Завршна сметка на МФ-Преодна сметка АРИ

Завршна сметка- КФ Фаре 92-93

Завршна сметка-КФ Фаре 94

Завршна сметка-КФ Фаре 95

Завршна сметка-КФ Странска помош Италија

Завршна сметка-КФ Странска помош Јапонија

Завршна сметка-КФ Странска помош Швајцарија

Завршна сметка-КФ Странска помош