Договорите за јавни набавки отсега ќе бидат јавно достапни на системот Е-набавки

9 јануари 2018, Скопје - Со цел зголемување на транспарентноста и отчетноста во јавните набавки на Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) отсега ќе се објавуваат и доделените договори, при што целокупната јавност ќе има увид во истите.

Договорите ќе бидат достапни во рамките на самите известувања за склучена набавка.

По спроведување на набавките договорите ќе се објавуваат на следниот линк.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home