Состојба на системот за внатрешна ревизија

Состојба на внатрешната ревизија на централно ниво

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014  2015  2016 јану. 2017 февр. 2017 март 2017
Воспоставени единици за внатрешна ревизија 24 35 46 58 64 71 73 76 78 84 88 88 88 88
Внатрешни ревизори 52 68 81 90 111 120 133 137 142 145 146 140 139 140
Раководители на единиците за внатрешна ревизија / / 27 34 34 35 44 47 47 51 53 53 53 53
Извештаи на внатрешната ревизија 142 204 222 252 245 241 242 226 275 221        
Препораки 1472 1502 1262 1672 1688 1534 2011 1031 1114 1016        
Процент на имплементирани препораки 39 44 47 54 56 53 56 55,5 51 53        

 

Состојба на внатрешната ревизија на локално ниво

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014  2015 2016 јан. 2017 февр. 2017 март 2017
Воспоставени единици за внатрешна ревизија 0 17 32 40 49 59 64 65 71 71 71 71 71 71
Внатрешни ревизори 15 27 33 35 44 52 60 64 67 68 69 69 69 69
Раководители на единиците за внатрешна ревизија / / 15 18 19 18 22 21 18 20 20 20 20 20

Извештаи на внатрешната ревизија

88 107 134 132 172 176 147 183 163 143        
Препораки 455 626 707 815 1033 1355 905 1382 981 966        
Процент на имплементирани препораки 60 68 69 58 72 49 61 65 54 54        

 

Список на сите внатрешни ревизори на централно ниво заклучно  март 2017 година

Список на сите внатрешни ревизори на локално ниво заклучно март 2017 година