Состојба на системот за внатрешна ревизија

Состојба на внатрешната ревизија на централно ниво

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014  2015  2016 јуни 2017 ноем. 2017 декем. 2017
Воспоставени единици за внатрешна ревизија 24 35 46 58 64 71 73 76 78 84 88 88 88 88
Внатрешни ревизори 52 68 81 90 111 120 133 137 142 145 146 141 142 144
Раководители на единиците за внатрешна ревизија / / 27 34 34 35 44 47 47 51 53 53 53 54
Извештаи на внатрешната ревизија 142 204 222 252 245 241 242 226 275 221 207      
Препораки 1472 1502 1262 1672 1688 1534 2011 1031 1114 1016 1061      
Процент на имплементирани препораки 39 44 47 54 56 53 56 55,5 51 53 36,3      

 

Состојба на внатрешната ревизија на локално ниво

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014  2015 2016 јуни 2017 ноем. 2017 декем. 2017
Воспоставени единици за внатрешна ревизија 0 17 32 40 49 59 64 65 71 71 71 71 70 70
Внатрешни ревизори 15 27 33 35 44 52 60 64 67 68 69 69 71 71
Раководители на единиците за внатрешна ревизија / / 15 18 19 18 22 21 18 20 20 20 21 21

Извештаи на внатрешната ревизија

88 107 134 132 172 176 147 183 163 143 138      
Препораки 455 626 707 815 1033 1355 905 1382 981 966 772      
Процент на имплементирани препораки 60 68 69 58 72 49 61 65 54 54 50,7      

Список на сите внатрешни ревизори на централно ниво заклучно декември 2017 година

Список на сите внатрешни ревизори на локално ниво заклучно со декември 2017 година