БАРАЊА И ОДГОВОРИ ПО БАРАЊА – ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ОД 2020 ГОДИНА

Број на вработени во редовен работен однос во период од 2016-02.2020 година

Колкав износ се уплатени на сметка во период од 2018-2019 година

База на податоци за извршување на Буџетот во единиците на локалната самоуправа, за секоја единица поединечно во фискалната 2019 година

Податоци за единиците на локалната самоуправа, за секоја единица поединечно со состојба со долг /задолжување за период од 2019 до 30.06.2020 година

Број на вработувања во 2019 година

Податоци за потрошувачки кредити на финансиски друштва 

Податоци за вработени во Министерството за финансии сегрегирани по пол

Податоци за имплементацијата на Декадата и Стратегијата на Ромите според буџетските корисници

 

БАРАЊА И ОДГОВОРИ ПО БАРАЊА – ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ОД 2021 ГОДИНА

База на податоци за план и извршување на Буџетите во единиците на локалната самоуправа, за секоја единица поединечно во фискалната 2018, 2019 и 2020 година

Број и вредност на склучени договори за лизинг од 01.01.2015 до 31.12.2020 година 

Број на вработени мажи и жени и вработени Роми во 2020 година

Доставете ни копија од листа (или линк каде се објавени) од бројот на склучените договори во рамки на ИПА 2 за 2020 година 

Проспектот на еврообврзницата од 2021 година; Табела или друг формат на документ со понудите од аукцијата на примарниот пазар на еврообврзницата

Податоци за вработени во Министерството за финансии сегрегирани по пол за 2020 година

 

БАРАЊА И ОДГОВОРИ ПО БАРАЊА – ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ОД 2022 ГОДИНА

Буџет од секоја 81 единица на локална самоуправа за 2021 година

Број на одобрени вработувања на наставно научен- кадар на државните унивезитети ( за секој универзитет поединечно)од почетокот на академската година 2019-2020 година, заклучно до мај 2022 година

Кои мерки за родова еднаквост и зајакнување на жени кои не се дел од програмите и потпрограмите на Министерството се донесени од страна на Министерството во 2019, 2020 и 2021 година (согласно Законот за организација и работа на органите на државната управа

Вкупно остварени приходи во Република Северна Македонија за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година,по основ на акциза на цигари, по основ на акциза на тутунски добра, по основ на акцизи при увоз на тутнски добра/ производи (преработки на тутун) и по основ на акцизи при увоз на сродни производи (несогорливи тутунски производи)

Дотации распределени од Централниот државен буџет во периодот 2015-2022 година во парична вредност (во Excel format), вклучувајќи Дотации со посветеност, Капитални дотации, Блок дотации…. (поделено по вид на дотација, Општина, година

Колку члена моментално брои Кабинетот на министерот за финансии, кои се тие и која е нивната титула и позиција, како и нивните работни задачи и обврски 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.