Сектор за буџети и фондови

Примарна задача на Секторот за буџети и фондови е креирање на фискалната политика, управување со јавните финансии и унапредување на буџетскиот процес. Во овие рамки основна надлежност на Секторот за буџети и фондови е подготовка на Предлог буџетот на Република Северна Македонија во целина и негово доставување до Владата на Република Северна Македонија.

Во рамките на Секторот се вршат и други позначајни работи кои се однесуваат на:

 • закони со кои се уредува постапката за подготовка, донесување и извршување на Буџетот на Република  Северна Македонија,
 • фискална стратегија за среднорочен период од три години со која се предлагаат насоките и целите на фискалната политика и се утврдуваат износите за главните категории на проценетите приходи и одобрените средства,
 • буџетски циркулар, со кој се даваат упатства и насоки за подготвување на буџетските барања,
 • завршна сметка на Буџетот на Република  Северна Македонија, во која се презентирани реализираните приходи и извршените расходи на сите сметки на Буџетот на Република  Северна Македонија, споредени со проекциите на приходите и одобрените расходи,
 • мислења, информации и извештаи по програми, одлуки и материјали во врска со Буџетот и буџетската политика,
 • анализи на буџетските приходи и расходи и проучување на ефектите од предложените законски решенија во областа на буџетската политика,
 • одобрување прераспределби и проширувања на буџетите на буџетските корисници согласно начелата на економичност и ефективност,
 • следење и контролирање на исплатата на платите кај буџетските корисници,
 • анализи и информации за јавните инвестиции,
 • обработување и анализа на приходите и расходите на локалните власти, како и подготовка на законска регулатива за финансирање на ЕЛС,
 • следење на работењето на јавните претпријатија, агенциите и трговски друштва основани од државата во однос на наменското користење на нивните финансиски средства,
 • прибирање, евиденција и објавување на пријавените податоци од страна на субјектите за преземените, а недоспеани и доспеани, а неплатени обврски на субјектите (ЕСПЕО),
 • систематско испитување на расходите и операционализација на опциите за штедење на високо ниво, преку спроведување на Преглед на трошоци.

Клучни контакти:

Државен советник
Аница Иваноска-Стрезовски
телефон: 02/3255-519
е-пошта: anica.ivanoska@finance.gov.mk

Тања Трипунова
телефон: 02/3255-518
е-пошта: tanja.kostovska@finance.gov.mk

 

Раководител на сектор
Флорета Хасани
телефон: 02/3255-405
е-пошта: floreta.hasani@finance.gov.mk

 

Одделенија

Одделение за буџет и буџетска политика
Тоше Пановски
телефон: 02/3255-520
е-пошта: tose.panovski@finance.gov.mk

Одделение за буџети на фондови
Александра Алтиевска Анѓелиќ
телефон: 02/3255-548
е-пошта: aleksandra.altievska@finance.gov.mk

Одделение за пријавување и евиденција на обврски и анализи
Фестим Алими
телефон: 02/3255-526
е-пошта: festim.alimi@finance.gov.mk

Одделение за програмско буџетирање
Лидија Ѓозинска
телефон: 02/3255-763
е-пошта: lidija.gjozinskai@finance.gov.mk

Одделение за унапредување на среднорочно буџетирање
Кети Илиевска
телефон: 02/3255-527
е-пошта: keti.velkova@finance.gov.mk

Одделение за преглед на трошоци
Оливера Маркоска Ивановски
телефон: 02/3255-522
е-пошта: olivera.markoska@finance.gov.mk

Одделение за буџети на единиците на локалната самоуправа
Радмила Сандева-Крстова
телефон: 02/3255-536
е-пошта: radmila.sandeva@finance.gov.mk

Одделение за јавни претпријатија и агенции
Весна Крпачовска
телефон: 02/3255-550
е-пошта: vesna.krpacovska@finance.gov.mk

Одделение за контрола на исплата на плати на буџетски корисници
Исак Синани
телефон: 02/3255-554
е-пошта: isak.sinani@finance.gov.mk

Printer Friendly and PDF

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.