Буџет

Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година („Сл.весник на РСМ бр.283/2023)

Предлог Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година

Автентично толкување на членoт 66 став (З) од Законот за Буџети („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 203/22) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 59/23)

Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на РСМ за 2023 („Сл.весник на РСМ бр.207/2023)

Уредба за утврдување на поблиските критериуми и начинот на утврдување на висината за остварување на правото на додаток на плата на вработените во буџетските корисници на централната власт („Сл.весник на РСМ“ бр.50/2023)

Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година („Сл.весник на РСМ бр.282/2022)

Предлог Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година

Закон за Буџети („Сл.весник на РСМ бр.203/2022)

Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на РСМ за 2022 („Сл.весник на РСМ бр.164/2022)

Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година

Уредба за утврдување на буџетските корисници од централната власт, поблиските критериуми и начинот на утврдување на висината за остварување на правото на додаток на плата на вработените во буџетските корисници на централната власт

Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на РСМ за 2021

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на РСМ за 2021 година

Уредба со законска сила за примена на Законот за буџетите за време на вонредна состојба

Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите (Службен весник на РМ бр.167/2016)

Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите (Службен весник на РМ бр.192/2015)

Закон за Буџетите пречистен текст

Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година

Закон за дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015

... претходни години

Закон за трансформација во редовен работен однос пречистен текст

Закон за трансформација во редовен работен однос

Изменување и дополнување на Закон за трансформација во редовен работен однос

Автентично толкување на член1 и член2 став1 од Законот за трансформација во редовен работен однос

Правилник за изменување на Правилникот за класификација на приходите

Правилник за класификација на приходите

Правилник за дополнување на Правилникот за класификација на расходите

Правилник за класификација на расходите

Правилник на формата и содржината на прекршочниот платен налог 

Закон за пријавување и евиденција на обврски (пречистен текст)

Закон за пријавување и евиденција на обврски

Фискална децентрализација

Законот за финансисрање на единиците на локална самоуправа-редакциски пречистен текст 

Закон за дополнување на Законот за финансирање на ЕЛС („Сл.весник на РСМ“ бр.53/21)

Закон за дополнување на Законот за финансирање на ЕЛС („Сл.весник на РСМ“ бр.77/21)

Уредба со законска сила за примена на законот за финансирање на единиците на локална самоуправа за време на вонредна состојба

Закон за изменување на Законот за финансирање на ЕЛС („Сл.весник на РСМ бр.244/19)

Закон за финансиска поддршка на ЕЛС и единки корисници основани од ЕЛС за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (Службен весник на РМ бр.209/2018)

Закон за дополнување на Законот за финансирање на ЕЛС (Службен весник на РМ бр.209/2018)

Закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на ЕЛС (Службен весник на РМ бр.192/2015)

Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 61/04)

Изменување на Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 96/04)

Изменување и дополнување на Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 67/07)

Изменување и дополнување на Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 156/09

Изменување и дополнување на Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 47/11)

Пречистен текст на Закон за финансирање на ЕЛС

Правилник за методологија за распределба на средствата од заедничкиот фонд на градот Скопје и на општините  во градот Скопје

Правилник за формата и содржината на периодичните финансииски извештаи на општините

Правилник за одобрување и враќање на позајмици на општините од Централен буџет

Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.