Примарна задача на Секторот за буџети и фондови е креирање на фискалната политика, управување со јавните финансии и унапредување на буџетскиот процес. Во овие рамки, основна надлежност на Секторот за буџети и фондови е подготовка на Предлог Буџетот на Република Македонија во целина и негово доставување до Владата на Република Македонија.

Во рамките на Секторот се вршат и други позначајни работи кои се однесуваат на:

 • закони со кои се уредува постапката за подготовка, донесување и извршување на Буџетот на Република Македонија,
 • фискална стратегија за среднорочен период од три години со која се предлагаат насоките и целите на фискалната политика и се утврдуваат износите за главните категории на проценетите приходи и одобрените средства,
 • буџетски циркулар со кој се даваат упатства и насоки за подготвување на буџетските барања,
 • завршна сметка на Буџетот на Република Македонија, во која се презентирани реализираните приходи и извршените расходи на сите сметки на Буџетот на Република Македонија, споредени со проекциите на приходите и одобрените расходи,
 • мислења, информации и извештаи по програми, одлуки и материјали во врска со Буџетот и буџетската политика,
 • анализи на буџетските приходи и расходи и проучување на ефектите од предложените законски решенија во областа на буџетската политика,
 • одобрување прераспределби и проширувања на буџетите на буџетските корисници согласно начелата на економичност и ефективност,
 • следење и контролирање на исплатата на платите кај буџетските корисници,
 • анализи и информации за јавните инвестиции,
 • обработување и анализа на приходите и расходите на локалните власти, како и подготовка на законска регулатива за финансирање на ЕЛС,
 • следење на работењето на јавните претпријатија, агенциите и трговски друшта основани од државата во однос на наменското користење на нивните финансиски средства.

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.