• Користење на услуги

Дали досега сте ги користеле услугите на Министерство за финансии?

 

Колку често ги користите услугите на нашето министерство?

  • Квалитет на доставените информации

Лесно се наоѓаат информации за услугите извршени од страна на Министерството за финансии.

 

Информациите на web страната се лесно разбирливи.

 

Информациите на web страната се точни.

 

Информациите на web страната се потполни.

 

Дали треба да доставувате дополнителни документи или податоци за да се реши Вашето прашање

  • Канали за достап до информација

Првично научив за услугите извршени од страна на Министерството за финансии од:

  • Однос на вработените со клиентите

Вработените се однесуваат љубезно со клиентите?

 

Како го оценувате квалитетот на услугите од вработените?

 

За колку време бевте услужени/а?

 

Се запазуваат роковите на извршување на административните услуги?

 

Дали ви понудија да ја забрзате административна постапка на нелегален начин?

 

Дали побаравте врска со службеник кој може да ви помогне за побрзо решавање на Вашето прашање?

 

Дали сте биле сведок на корупција од страна на вработените?

  • Достапност на услугите

Пристапот до зградата е лесен.

 

Работното време за прием на граѓани е добро.

  • Приоритети за подобрување

Кој аспект од услугите сметате дека најмногу има потреба од подобрување?

  • Информации за вас

Вашиот пол?

 

Колку години имате?

 

Какво образование имате?

 

Во кои од следниве групи припаѓате?

Comments are closed.