Раководителот на буџетскиот корисник од прва линија од областа на законотдавната, извршната  и судската власт (освен Државниот завод за ревизија), фондовите и општините и градот Скопје најдоцна до 10 мај во тековната за претходната година до Централната единица за хармонизација доставува Годишен финансиски извештај кој меѓу другото содржи и  Извештај за извршените ревизии и активностите на внатрешната ревизија.

Годишниот извештај за извршените ревизии и активности на внатрешната ревизија го потпишува раководителот на единицата за внатрешна ревизија, а изјавата jа потпишува раководителот на субјектот.

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.