Голем интерес за државните записи кои ги понуди Министерството за финансии на денешната аукција. Понудени беа тримесечни државни записи со и без девизна клаузула како и дванаесетмесечни записи со девизна клаузула.

&nbsp

На аукцијата на тримесечни државни записи без девизна клаузула вкупната понуда изнесуваше 1.200,00 милиони денари, побарувачката изнесуваше 1.517,06 милиони денари, а реализацијата изнесуваше 902,06 милиони денари. Пондерираната каматна стапка постигната на оваа аукција изнесуваше 9,43%, на годишно ниво.

&nbsp

На аукцијата на тримесечните државни записи со девизна клаузула вкупната понуда изнесуваше 650,00 милиони денари, а побарувачката беше двојно поголема и изнесуваше 1.326,83 милиони денари, додека се реализираа 650,00 милиони денари. Каматната стапка на оваа аукција беше однапред определена и истата изнесуваше 5,25%, на годишно ниво.

&nbsp

Понудата на дванаесетмесечните записи изнесуваше 350,00 милиони денари, со огромна побарувачка од 878,35 милиони денари, а реализацијата изнесуваше 350,02 милиони денари. Каматната стапка на оваа аукција беше однапред определена и истата изнесуваше 7,00%, на годишно ниво.

&nbsp

Состојбата на емитуваните државни хартии од вредност заклучно со денешната аукција изнесува 8.558.200.000,00 денари, (139,3 милиони евра). Имајќи ја предвид состојбата на емитуваните државни хартии од вредност заклучно со 31.12.2008 година која изнесуваше 7.491.110.000,00 денари (122 милиони евра), Министерството за финансии во текот на оваа година вкупно се задолжило преку издавање на државни хартии од вредност 1.067.090.000,00 односно 17,3 милиони евра, и тоа пред се во краткорочни државни хартии од вредност.

Comments are closed.