Буџет 2024

.

Буџет 2023

.

Буџет 2022

Одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите(„Сл.весник на РСМ бр.272/2022)

Одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите(„Сл.весник на РСМ бр.232/2022)

Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година („Сл.весник на РСМ бр.164/2022)

Дополнет Предлог за Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година

Предлог за Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година

Буџет на Република Северна Македонија за 2022 година

Буџет на Република Северна Македонија за 2022 година-xml

Дополнет Предлог Буџет на Република Северна Македонија за 2022 година

Дополнет Предлог Буџет на Република Северна Македонијаза 2022 годинa-XML

Предлог Буџет на Република Северна Македонија за 2022 година

.

Буџет 2021

Одлука за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централна власт и меѓу фондовите

Измена и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година

Измена-и-дополнување-на-Буџетот-на-Република-Северна-Македонија-за-2021-година -XML

Дополнет Предлог за Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година

Дополнет Предлог за Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година-XML

Предлог за Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година

Предлог за Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година-XML

Буџет на Република Северна Македонија за 2021 година

Буџет на Република Северна Македонија за 2021 година-XML

Дополнет Предлог Буџет на Република Северна Македонија за 2021 година

Дополнет Предлог Буџет на Република Северна Македонија за 2021 година-XML

Предлог – Буџет на Република Северна Македонија за 2021 година

Предлог – Буџет на Република Северна Македонија за 2021 година-XML

.

Буџет 2020

Одлука за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централна власт и меѓу фондовите-2

Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година

Дополнет Предлог за Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година

Предлог за Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година за време на вонредна состојба

Буџет на Република Северна Македонија за 2020 година

Буџет на Република Северна Македонија за 2020 година-XML

Дополнет Предлог – Буџет на Република Северна Македонија за 2020 година

Предлог – Буџет на Република Северна Македонија за 2020 година

ОДЛУКА ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА МЕЃУ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ И МЕЃУ ФОНДОВИТЕ-1

 

Буџет 2019

 

Буџет 2018

 

Буџет 2017

 

Буџет 2016

 

Буџет 2015

 

Буџет 2014

 

Буџет 2013

 

... претходни години
Буџет 2012 Буџет 2011

 

Буџет 2010

 

Буџет 2009

 

Буџет 2008

 

Фискална стратегија

Фискални стратегии

Ревидирана Фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2024-2028

Фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2024-2028

Ревидирана Фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2023-2025 со изгледи до 2027

Фискална стратегија на Република Северна Македонија 2023-2025 (со изгледи до 2027)

Ревидирана Фискална стратегија на Република Северна Македонија 2022-2024 (со изгледи до 2026)

Фискална стратегија на Република Северна Македонија 2022-2024 (со изгледи до 2026)

Ревидирана Фискална стратегија на Република Северна Македонија 2021-2025

Фискална стратегија на Република Северна Македонија 2021-2023

Фискална стратегија на Република Северна Македонија 2020-2022

Ревидирана Фискална стратегија на Република Македонија 2019-2021

Фискална стратегија 2019-2021

Фискална стратегија 2018-2020

Фискална стратегија 2017-2019

Фискална стратегија 2016-2018

Фискална стратегија 2015-2017

 

... претходни години

 

Завршна сметка

Предлог Завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година

Завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 год. (Сл.весник на РСМ бр.272/2023)

Предлог Завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година

Завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година

Предлог Завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година

Завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 год. (Сл.весник на РСМ бр.71/2022 од 22.03.2022 год.)

Предлог Завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година

Завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година-(xml)

Завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2018 година

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2018 година-(xml)

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2017 година

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2017 година-(xml)

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2016 година

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2016 година(xml)

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2015

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2015-(xml)

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2014

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2014-(xml)

 

 

... претходни години

 

Други

Други документи

 

План за фискална одржливост и поддршка на економскиот раст-2023

Табела за вработени и плати во ЈП, АД и регулатори

План за фискална одржливост и поддршка на економскиот раст-2022

План за фискална одржливост и поддршка на економскиот раст-2021

Упатство за утврдување на трошоците за стратегиите, законите и политиките 

Известување за прегледот на средства за плати и ангажирања

Преглед на средства за плати и ангажирања

Предлог – Закон за пријавување и евиденција на обврски

Нацрт Извештај за проценка на влијанието на регулативата – ЗПЕО

Известување за почеток на процесот за подготовка на Предлог – Закон за пријавување и евиденција на обврски

Пропратно писмо за неизмирени обврски за буџетски корисници – сметка 631 и сметка 787

Табеларен преглед за неизмирени обврски за буџетски корисници – сметка 631 и сметка 787

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД ЗА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ ЗА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД КРЕДИТНИ СРЕДСТВА

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД ЗА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ ЗА ЕЛС

ПРОПРАТНО ПИСМО ЗА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ ЗА ЕЛС

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД ЗА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ ЗА ЕЛС

ПРОПРАТНО ПИСМО ЗА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ – ЗА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД КРЕДИТНИ СРЕДСТВА

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД ЗА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ – ЗА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД КРЕДИТНИ СРЕДСТВА

ПРОПРАТНО ПИСМО ЗА ОБВРСКИ ЗА УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА НА ЛОКАЛНО НИВО

ПРОПРАТНО ПИСМО ЗА ОБВРСКИ ЗА УЧИЛИШТА НА ЛОКАЛНО НИВО

ПРОПРАТНО ПИСМО ЗА ОБВРСКИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ И СТАРСКИ ДОМОВИ НА ЛОКАЛНО НИВО

ПРОПРАТНО ПИСМО ЗА ОБВРСКИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВСКИ ДРУШТВА ОСНОВАНИ ОД РМ

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД ЗА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВСКИ ДРУШТВА ОСНОВАНИ ОД РМ

ПРОПРАТНО ПИСМО ЗА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

Табеларен преглед за неизмирени обврски за буџетски корисници

Збирен табеларен преглед за обврски – детски градинки и старски домови на локално ниво

Збирен табеларен преглед за обврски – установи од областа на културата на локално ниво

Збирен табеларен преглед за обврски – училишта на локално ниво

Податоци за фискалната стратегија

Табела за циркуларно писмо – Приходи

Табела за циркуларно писмо – Расходи

Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог 1

Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог 2

Известување по однос на Законот за трансформација во редовен работен однос

Табеларен преглед

Програма за јавни инвестиции во Република Македонија 2011-2013

Програма за јавни инвестиции во Република Македонија 2009-2011

 

ПЕФА извештај за 2015

Основно сценарио

Нови иницијативи

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.