31 јануари 2020 – Државниот долг во 2019 година е намален за 0,4 процентни поени во однос на 2018 година и изнесува 40,2% од БДП, покажуваат последните, денес објавени податоци на Министерството за финансии.

Јавниот долг е стабилизиран и умерен и тој изнесува 48,9% од БДП. Во 2016 година јавниот долг изнесувал 48,8% од БДП. Ако се земе предвид дека во јавниот долг во 2019 е вкалкулиран и негарантираниот долг (од 0,3 процентни поени), кој претходно не бил сметан, во 2019 долгот е на пониско ниво во однос на 2016 година за 0,2 процентни поени.     

Инаку јавниот долг во 2019 година заврши под проекцијата на ревидираната Фискална стратегија 2020 од 49,3%. Проекцијата во Фискалната стратегија 2017-2019, подготвена во 2016, за 2019 изнесувала 56%, односно за 7 процентни поени повеќе.

За разлика од брзорастечкиот јавен долг од 2008 до 2016 година, кога истиот се удвоил од 23% на 48,8% од БДП, сега тој е стабилизиран, што може да се види и од кривата на долгот.

Стабилизацијата на долгот се должи на водењето на прудентна политика за јавен долг која ги таргетира компонентите кои го креираат долгот: 1.буџетскиот дефицит, преку негова консолидација и 2.сервисирањето на старите долгови.

Ако  порано буџетскиот дефицит достигнувал до 4% од БДП, годинава тој е проектиран на 2,3%, а следните две години ќе се намали на 2% од БДП. Со тоа ќе се стесни просторот за финансирање.

Бројот на аукции на државните хартии од вредност исто така е преполовен. Каматните стапки се неколкукратно намалени, така да со пониска камата се рефинансираат старите издадени државни хартии од вредност кои доспеваат. 

Comments are closed.