Почитувани граѓани на Република Македонија!
Ве известуваме дека имате можност да го откупите дворното земјиште на индивидуалните куќи и станбени згради по само 1 евро или 61 денар за метар квадратен. Само за споредба, досега за еден метар квадратен дворно земјиште се плаќаше до 13 евра или 800 денари.
Со оваа мерка на Владата, еднаш засекогаш ќе можете да ја обезбедите сопственоста на дворното земјиште за себе и за своите поколенија. Стекнувањето сопственост на земјиштето, ќе Ви овозможи да го ставите во функција при земање кредит во банка, при продажба, при изградба и доградба на куќи и други индивидуални станбени згради, доградба на станбени згради и сл.
На овој начин, секој граѓанин ќе може конечно да почувствува придобивка од транзицијата, ќе се интензивираат активностите во градежништвото, и конечно ќе се заокружи историскиот процес на приватизација на земјиштето.
Зачекори на свое тло
Секој граѓанин кој е заинтересиран да го откупи дворното место или земјиштето под и околу куќата, може да поднесе барање за откуп до подрачното одделение на Управата за имотно правни работи при Министерството за финансии во соодветната општина.
Кон барањето, потребно е да се достават следните документи
  • доказ за идентификација на барателот, односно лицата кои се негови наследници според прописите за наследување (фотокопија од лична карта или патна исправа за физики лица), односно извод од соодветниот регистар за правни лица,
  • правната основа, односно актот врз основа на кој е стекнато правото на користење на градежното земјиште на кое се однесува барањето за приватизација (закон, тапија, пресуда, договор, решение, одлука на надлежен државен орган и друго), само во случаите кога се бара приватизација без обврска за плаќање на надомесок и
  • податоци за градежното земјиште од соодветната јавна книга и тоа: имотен лист од катастарот на недвижностите или поседовен лист од катастарот на земјиштето.

Искористете ја можноста за купување на земјиштето за само 1 евро за м2!

За Вас, за Вашите деца, внуци и идни поколенија!

Преземи ги образците:

Образец 1     Образец 2     Образец 3     Образец 4     Образец 5

За повеќе детали продолжи кон Управа за имотно-правни работи

Comments are closed.