Сектор за Економска политика и развој

Секторот за економска политика и развој ги следи и анализира основните економски движења во домашната и светската економија; подготвува среднорочно макроекономско сценарио во рамки на фискалната стратегија, како и макроекономски проекции за подготовка на буџетот; го координира процесот и е активно вклучен во европскиот семестар за земји кандидати преку изработката на Програмата на економски реформи и учество во економско-финансискиот дијалог со ЕУ; учествува во ревидирањето и подготовката на извештајот за спроведување на Националната програма за усогласување со европското законодавство во делот кој се однесува на макроекономската политика и учествува во подготовка на други документи неопходни во процесот на пристапување кон ЕУ; врши анализа и дава препораки за мерки за макроекономска политика, како и проверка на усогласеноста на економските политики; учествува во подготовка на стратешки и развојни документи од области на економската политика; подготвува и објавува информации и извештаи за макроекономските движења; учествува во формален и неформален дијалог со владини економски тела за следење и транспарентност на макроекономските анализи и предвидувања; учествува во редовниот дијалог со Европската комисија за макроекономските предвидувања; учествува во активностите на соработка со меѓународни институции.

 

Клучни контакти

Државен советник за прашања од економска и макроекономска политика

Јордан Трајковски

тел: 02/3255-589

е-пошта: jordan.trajkovski@finance.gov.mk

 

Раководител на Сектор за економска политика и развој

Весна Цветанова

тел: 02/3255-590

е-пошта: vesna.cvetanova@finance.gov.mk

 

Помошник раководител на Сектор за економска политика и развој, за економска анализа и политика  

Ѓоко Ѓорѓески

тел: 02/3255-599

е-пошта: gjoko.gjorgjeski@finance.gov.mk

 

Раководител на одделение за економска анализа и политика

Сања Киковска-Георгиевска

тел: 02/3255-593

e-пошта: sanja.kikovska@finance.gov.mk

 

Раководител на одделение за макроекономски модели и проекции

Џеладин Локмани

тел: 02/3255-732

e-пошта: xheladin.llokmani@finance.gov.mk

 

Oдделение за координација на економски политики и реформи

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.