19 ноември 2019, Женева – Заменик-министерката за финансии Ширет Елези на 12-тата Конференција на УНКТАД – тело на Обединетите нации за трговија и инвестиции, посветена на управување со долгот, ја истакна посветеноста и напредокот на Република Северна Македонија во транспарентноста на податоците за јавниот долг.

На конференцијата беше посветено големо внимание на улогата на транспарентноста како значаен фактор за зајакнување на управувањето со долгот и превенција на финансиски кризи. Постои широк консензус дека транспарентноста е клучна за спречување должнички кризи во иднина преку олеснување на мониторингот и зајакнување на одржливоста на долгот. Беа презентирани најновите иницијативи на меѓународните институции за подобрување на транспарентноста на јавниот долг, особено расположливоста, квалитетот и опфатот на податоците за јавниот долг. Исто така, потенцирана беше и важноста на системите за рано предупредување, унапредувањето на капацитетите за управување со долгот, како и зајакнувањето на политиките со цел подобро да се адресираат тековните и идните предизвици.

Министерството за финансии на квартална основа ја објавува состојбата на јавниот долг, каматната и валутната структура на државниот долг, додека преку Годишниот извештај за управување со јавниот долг се објавуваат детални податоци за карактеристиките на должничкото портфолио, преземените мерки за негово ефикасно управување, како и остварувањата на лимитите утврдени со политиката на управување со јавниот долг. 

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за јавен долг, кој се донесе во мај 2019 година, се прошири дефиницијата за јавниот долг преку вклучување на негарантираниот долг во опфатот на јавниот долг, за разлика од претходниот период кога јавниот долг ги опфаќаше државниот долг и гарантираниот долг на јавните претпријатија. Почнувајќи од вториот квартал од 2019 година, состојбата на јавниот долг се објавува согласно проширената дефиниција.

Дополнително, со измените на Законот за јавен долг, Стратегијата за управување со јавниот долг ќе се издвои како посебен документ, и на тој начин јавноста подобро ќе се запознае со политиката на управување со јавниот долг за следниот среднорочен период. Стратегијата ќе се изработува со поддршка од експерти на Светска банка во рамки на програмата GDRM (Government Debt and Risk Management) и истата треба да биде донесена најдоцна до крајот на мај 2020 година од страна на Владата на Република Северна Македонија.

 

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian

Comments are closed.