Секторот за усогласување со ЕУ и меѓународни финансии врши координација на активностите на Министерството за финансии поврзани со усогласување на законодавството на Република Македонија со законодавството на ЕУ и го координира исполнувањето на обврските кои произлегуваат од НПАА и другите стратешки документи за европска интеграција.

Исто така, секторот врши работи кои се однесуваат на соработка со меѓународни и билатерални финансиски институции, односно комуникација и координација со овие институции околу активностите потребни за подготовка и реализација на проектите финансирани со странски заеми и донации, потоа подготовка и организација на сите фази од постапката на склучување на договорите за заем и договорите за гаранција, како и следење на степенот на реализацијата на проектите финансирани со странски заеми и донации и предлагање на активности и мерки за надминување на проблемите кои се јавуваат при подготовката и имплементацијата на проектите финансирани со странски заеми и донации.

Клучни контакти

Државен советник/НАО
Сузана Пенева
телефон: ++389 2 3106 454,
е-пошта: suzana.stoimceva@finance.gov.mk

Помошници раководител на сектор
Андрија Алексоски
телефон: ++389 2 3106 132,
е-пошта: andrija.aleksoski@finance.gov.mk
 
Кристина Павловска
телефон: ++389 2 3106 450,
е-пошта: kristina.pavlovska@finance.gov.mk

Одделение за ИПА
Ана Вељановска
телефон: ++389 2 3106 107,
е-пошта: ana.veljanovska@finance.gov.mk
 
Татјана Калиновчиќ
телефон: ++389 2 3106 107,
е-пошта: tatjana.kalinovcic@finance.gov.mk
 
Тања Бошкова
е-пошта: tanja.boskova@finance.gov.mk

Одделение за НПАА и преговарање
Елена Ристовска
е-пошта: elena.ristovska@finance.gov.mk

Одделение за мултилатерална финансиска соработка
Наташа Лазаровска
телефон: ++389 2 3106 240,
е-пошта: natasha.lazarovska@finance.gov.mk

Одделение за билатерална и европска финансиска соработка
Ленче Божиноска
телефон: ++389 2 3106 704,
е-пошта:lence.bozinoska@finance.gov.mk
 
Ана Николоска
е-пошта: ana.nikoloska@finance.gov.mk
 
Драгана Гошевска
телефон: ++389 2 3106 704
е-пошта:dragana.gosevska@finance.gov.mk

 

Оваа вест е достапна и на: English

Comments are closed.