за 2020 година

 

 

 

за 2019 година

Трезор

Завршна сметка на МФ-Буџет на РМ (Основен буџет)
Завршна сметка на МФ-Функција на државата
Завршна сметка на МФ-Средства на солидарност на републиката за отстранување на последиците од елементарни непогоди
Завршна сметка на МФ-Средства за исплата на обврски за денационализација
Завршна сметка на МФ-Средства за исплата на обврски по обврзници
Завршна сметка на МФ-Средства за продажба на станови во општествена сопственост
симни тука

 

 

за 2018 година

 

Завршна сметка Трезор

Трезор

Завршна сметка на МФ-Буџет на РМ (Основен буџет)
Завршна сметка на МФ-Функција на државата
Завршна сметка на МФ-Средства на солидарност на републиката за отстранување на последиците од елементарни непогоди
Завршна сметка на МФ-Средства за исплата на обврски за денационализација
Завршна сметка на МФ-Средства за исплата на обврски по обврзници
Завршна сметка на МФ-Средства за продажба на станови во општествена сопственост
симни тука

 

Завршна сметка на МФ-МСИП проект

 

с-ка 09001 00167 603 10- нац.коф

s1

s2

s3

s4

 

с-ка 09001 00167 786 90- втор проект МСИП

4

5

6

7

8

9

 

с-ка 090001 00167 785 05-ЕУ ИПА Грант

2

3

scan

 

с-ка 0900100167 786 66- МСИП

1

2

3

 

с-ка 0900100167 786 85-af

 

 

Сектор за второстепена управна постапка, управни спорови и наплата на побарувања

 

2019 – АРИ преодна сметка – Биланси

2019 – Депозитна сметка

2019 – Фонд за побарувања од фондови и ЈП преземени од Агенција на Република Македонија за управување со средства

2019 – КФ ФАРЕ 94 – Биланси

2019 – КФ ФАРЕ 95 – Биланси

2019 – КФ ФАРЕ 92-93 – Биланси

2019 – КФ Италија – Биланси

2019 – КФ Јапонија – Биланси

2019 – КФ Швајцарија – Биланси

2019 – Странска помош – Биланси

 

 

Сектор за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош - ИПА

Завршна сметка на МФ – НФ  денарска сметка за камата за Компонента 3

Завршна сметка на МФ – НФ  денарска сметка за камата за Компонента 4

Завршна сметка на МФ – НФ  денарска сметка за камата за ТАИБ 2011

Завршна сметка на МФ – НФ  денарска сметка за камата за ТАИБ 2012

Завршна сметка на МФ – НФ  за ИПА 2 Учество во програмите на заедницата ИПА

Завршна сметка на МФ – НФ  за ИПА 2 Учество во програмите на заедницата ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ – НФ  за ТАИБ 2012 Учество во програмите на заедницата ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ – НФ  ИПАРД II Денарска сметка

Завршна сметка на МФ – НФ  ИПАРД денарска сметка за ИПА Компонента 5

Завршна сметка на МФ – НФ  ИПАРД денарска сметка за камата ИПА Компонента 5

Завршна сметка на МФ – НФ  НКФ денарска сметка за ИПА 2

Завршна сметка на МФ – НФ  НКФ денарска сметка за ИПА Компонента 4

Завршна сметка на МФ – НФ  НКФ денарска сметка за небуџетски корисници

Завршна сметка на МФ – НФ  НКФ денарска сметка за ТАИБ 2011

Завршна сметка на МФ – НФ  НКФ денарска сметка за ТАИБ 2012

Завршна сметка на МФ – НФ  НКФ денарска сметка за ТАИБ 2013

Завршна сметка на МФ – НФ  НКФ денарска сметка за транспорт и животна

 

Сектор за финансиски прашања

Завршна сметка на МФ – редовна дејност

Завршна сметка на МФ – сопствени приходи

Завршна сметка на МФ – градинка Мини фини буџетчиња

Завршна сметка на МФ – средства за учество во јавно наддавање

Завршна сметка на МФ – консолидирана сметка помеѓу МФ, Управата за финансиско разузнавање и Бирото за јавни набавки

 

Сектор за централно финансирање и склучување на договори

Завршна сметка 785 – TECA

Завршна сметка 785 – Програма 2014

Завршна сметка 785 – РД

Завршна сметка 785 – ТАИБ 2009

Завршна сметка 785 – ТАИБ 2010

Завршна сметка 785 – ТАИБ 2011

Завршна сметка 785 – ТАИБ 2012

Завршна сметка 785 – ТАИБ 2013

Завршна сметка 785 – ХРД

Завршна сметка 786 – ЕБРД

Завршна сметка 786 – ЕИБ

Завршна сметка 789 – TECA

Завршна сметка 789 – Директно финансирање на трошоци

Завршна сметка 789 – Програма 2014

Завршна сметка 789 – РД

Завршна сметка 789 – ТАИБ 2009

Завршна сметка 789 – ТАИБ 2010

Завршна сметка 789 – ТАИБ 2011

Завршна сметка 789 – ТАИБ 2012

Завршна сметка 789 – ТАИБ 2013

Завршна сметка 789 – ХРД

 

за 2017 година

 

Завршна сметка на МФ-МСИП проект

Завршна сметка на МФ средства за учество во јавно наддавање

Завршна сметка на МФ за градинка Мини фини буџетчиња

Завршна сметка на МФ за редовна дејност

Завршна сметка на МФ за сопствени приходи

Завршна сметка на МФ консолидирана сметка помеѓу МФ, Управата за финансиско разузнавање и Бирото за јавни набавки

Завршна сметка на МФ – Совет за јавни набавки

Завршна сметка на МФ – Совет за јавни набавки-обуки,надоместок за поднесено барање,надоместок за стручни лица

Завршна сметка на МФ Директно финансирање на трошоци

Завршна сметка на МФ ЕБРД

Завршна сметка на МФ за Акциска програма за 2014 ИПА

Завршна сметка на МФ за Акциска програма за 2014 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ за Повеќегодишна програма за транспорт и животна средина ИПА

Завршна сметка на МФ за Повеќегодишна програма за транспорт и животна средина ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ ХРД ИПА

Завршна сметка на МФ ХРД ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ ЦФЦД ЕИБ

Завршна сметка на МФ ЦФЦД РД ИПА

Завршна сметка на МФ ЦФЦД РД ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ ЦФЦД ТАИБ 2009 ИПА

Завршна сметка на МФ ЦФЦД ТАИБ 2009 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ ЦФЦД ТАИБ 2010 ИПА

Завршна сметка на МФ ЦФЦД ТАИБ 2010 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ ЦФЦД ТАИБ 2011 ИПА

Завршна сметка на МФ ЦФЦД ТАИБ 2011 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ ЦФЦД ТАИБ 2012 ИПА

Завршна сметка на МФ ЦФЦД ТАИБ 2012 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ ЦФЦД ТАИБ 2013 ИПА

Завршна сметка на МФ ЦФЦД ТАИБ 2013 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ – Фонд за побарувања од фондови и ЈП преземени од Агенција на РМ за управување со средства

Завршна сметка на МФ – Преодна сметка АРИ

Завршна сметка – КФ Фаре 92-93

Завршна сметка – КФ Фаре 94

Завршна сметка – КФ Фаре 95

Завршна сметка – КФ Странска помош Италија

Завршна сметка – КФ Странска помош Јапонија

Завршна сметка – КФ Странска помош Швајцарија

Завршна сметка – КФ Странска помош

Завршна сметка на МФ-Буџет на РМ (Основен буџет)

Завршна сметка на МФ-Функција на државата

Завршна сметка на МФ-Средства на солидарност на републиката за отстранување на последиците од елементарни непогоди

Завршна сметка на МФ-Средства за исплата на обврски за денационализација

Завршна сметка на МФ-Средства за исплата на обврски по обврзници

Завршна сметка на МФ-Средства за продажба на станови во општествена сопственост

Завршна сметка на МФ средства за денационализација

Завршна сметка на МФ – НФ  денарска сметка за камата за Компонента 3

Завршна сметка на МФ – НФ  денарска сметка за камата за Компонента 4

Завршна сметка на МФ – НФ  за  ИПА 2 Учество во програмите на заедницата ИПА

Завршна сметка на МФ – НФ  за  ИПА 2 Учество во програмите на заедницата ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ – НФ  за ТАИБ 2011 Учество во програмите на заедницата ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ – НФ  за ТАИБ 2012 Учество во програмите на заедницата ИПА+НКФ<

Завршна сметка на МФ – НФ  за ТАИБ 2013 Учество во програмите на заедницата ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ – НФ денарска сметка за камата за ТАИБ 2009

Завршна сметка на МФ – НФ денарска сметка за камата за ТАИБ 2010

Завршна сметка на МФ – НФ денарска сметка за камата за ТАИБ 2011

Завршна сметка на МФ – НФ за ТАИБ 2011 Учество во програмите на заедницата ИПА

Завршна сметка на МФ – НФ за ТАИБ 2012 Учество во програмите на заедницата ИПА

Завршна сметка на МФ – НФ за ТАИБ 2013 Учество во програмите на заедницата ИПА

Завршна сметка на МФ – НФ ИПАРД II Денарска сметка

Завршна сметка на МФ – НФ ИПАРД денарска сметка за камата ИПА Компонента 5

Завршна сметка на МФ – НФ ИПАРД Денарска сметка ИПА Компонента 5

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за ИПА 2

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за ИПА Компонента 3

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за ИПА Компонента 4

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за небуџетски корисници

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за ТАИБ 2009

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за ТАИБ 2010

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за ТАИБ 2011

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за ТАИБ 2012

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за ТАИБ 2013

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за транспорт и животна

 

за 2016 година

 

Завршна сметка на МФ-МСИП проект

Завршна сметка на МФ – Совет за јавни набавки-обуки,надоместок за поднесено барање,надоместок за стручни лица

Завршна сметка на МФ – Совет за јавни набавки

Завршна сметка на МФ за редовна дејност

Завршна сметка на МФ за сопствени приходи

Завршна сметка на МФ за градинка Мини фини буџетчиња

Завршна сметка на МФ средства за учество во јавно наддавање

Завршна сметка на МФ консолидирана сметка помеѓу МФ, Управата за финансиско разузнавање и Бирото за јавни набавки

Завршна сметка на МФ средства за денационализација

Завршна сметка на Државен девизен инспекторат

Завршна сметка на МФ – ЦФЦД ТАИБ 2009 ИПА

Завршна сметка на МФ – ЦФЦД ТАИБ 2009 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ – ЦФЦД ТАИБ 2010 ИПА

Завршна сметка на МФ – ЦФЦД ТАИБ 2010 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ – ЦФЦД ТАИБ 2011 ИПА

Завршна сметка на МФ – ЦФЦД ТАИБ 2011 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ – ЦФЦД ТАИБ 2012 ИПА

Завршна сметка на МФ – ЦФЦД ТАИБ 2012 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ – ЦФЦД ТАИБ 2013 ИПА

Завршна сметка на МФ – ЦФЦД ТАИБ 2013 ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ – ЦФЦД РД ИПА

Завршна сметка на МФ – ЦФЦД РД ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ – ЦФЦД ЕИБ

Завршна сметка на МФ – ЦФЦД ЕБРД

Завршна сметка на МФ – ЦФЦД ХРД ИПА

Завршна сметка на МФ – ЦФЦД ХРД ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ – ЦФЦД  ДИРЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ

Завршна сметка на МФ-Буџет на РМ (Основен буџет)

Завршна сметка на МФ-Функција на државата

Завршна сметка на МФ-Средства на солидарност на републиката за отстранување на последиците од елементарни непогоди

Завршна сметка на МФ-Средства за исплата на обврски за денационализација

Завршна сметка на МФ-Средства за исплата на обврски по обврзници

Завршна сметка на МФ-Средства за продажба на станови во општествена сопственост

Завршна сметка на МФ-Фонд за побарувања од фондови и ЈП преземени од Агенција на РМ за управување со средства

Завршна сметка на МФ-Преодна сметка АРИ

Завршна сметка- КФ Фаре 92-93

Завршна сметка-КФ Фаре 94

Завршна сметка-КФ Фаре 95

Завршна сметка-КФ Странска помош Италија

Завршна сметка-КФ Странска помош Јапонија

Завршна сметка-КФ Странска помош Швајцарија

Завршна сметка-КФ Странска помош

Завршна сметка на МФ – НФ  за ИПА 2 Учество во програмите на заедницата ИПА

Завршна сметка на МФ – НФ  за ИПА 2 Учество во програмите на заедницата ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ – НФ  за ТАИБ 2011 Учество во програмите на заедницата ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ – НФ  за ТАИБ 2012 Учество во програмите на заедницата ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ – НФ  за ТАИБ 2013 Учество во програмите на заедницата ИПА+НКФ

Завршна сметка на МФ – НФ за ТАИБ 2011 Учество во програмите на заедницата ИПА

Завршна сметка на МФ – НФ за ТАИБ 2012 Учество во програмите на заедницата ИПА

Завршна сметка на МФ – НФ за ТАИБ 2013 Учество во програмите на заедницата ИПА

Завршна сметка на МФ – НФ ИПА денарска сметка за камата за Компонента 3

Завршна сметка на МФ – НФ ИПА денарска сметка за камата за Компонента 4

Завршна сметка на МФ – НФ ИПА денарска сметка за камата за ТАИБ 2009

Завршна сметка на МФ – НФ ИПА денарска сметка за камата за ТАИБ 2010

Завршна сметка на МФ – НФ ИПАРД II Денарска сметка

Завршна сметка на МФ – НФ ИПАРД Денарска сметка ИПА Компонента 5

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за ИПА 2

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за ИПА Компонента 3

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за ИПА Компонента 4

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за небуџетски корисници

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за ТАИБ 2009

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за ТАИБ 2010

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за ТАИБ 2011

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за ТАИБ 2012

Завршна сметка на МФ – НФ НКФ денарска сметка за ТАИБ 2013

 

Оваа вест е достапна и на: македонски Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window