Скопје, 30 декември 2014 (МИА) – Задолжницата останува само на доброволна основа. Владата вчера ја објави оваа одлука, која денеска беше потврдена и од Собранието на Република Македонија.

Владата постапи по барање на бизнис заедницата која побара задолжницата, како и досега, да остане на доброволна основа.

Законот за задолжница е донесен во 2012 година и со него се пропиша издавање на инструмент за обезбедување на побарувањата, со цел да се подобри ликвидноста во стопанството и да се обезбеди сигурна и побрза наплата на паричните побарувања во деловните односи. Издавањето на задолжницата беше пропишано на доброволна основа. Донесувањето на Законот беше поддржано од бизнис заедницата како механизам за подобрување на наплатата и ликвидноста во стопанството.

Со измените на Законот во 2014 година се предлагаше задолжително издавање на задолжница во должничко доверителските односи со кои се создаваат обврски над 300.000 денари.

Comments are closed.