Закони од областа на банкарскиот систем

1. Закон за банките 

2. Закон за Народната банка на Република Северна Македонија

3. Закон за финансиска стабилност

4. Закон за решавање банки

5. Закон за фондот за осигурување на депозити 

6. Закон за Развојната банка на Северна Македонија

7. Закон за девизното работење

Одлука за условите и висината на износот на ефективни странски пари и чекови кои може да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија

– Правилник за начинот и постапката на депонирање и враќање, односно издавање на привремено одземени предмети

– Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог

8. Закон за кредитно биро

9. Закон за вршење на услуги брз трансфер на пари 

10. Закон за чек

11. Закон за меница

12. Закон за издавање и пуштање во оптек на менични бланкети

13. Закон за санација и реконструкција на дел од банкарскиот систем

14. Закон за финансиско обезбедување

15. Закон за паричната единица на Република Македонија

16. Закон за употреба на паричната единица на Република Македонија

17. Закон за дополнителна супервизија на финансиски конгломерат 

 

Закони и подзаконски акти од областа на лизингот

1. Закон за лизинг

1.1. Правилник за прилозите кон барањето за добивање дозвола за основање и работа на давател на финансиски лизинг и барањето за издавање на дозвола за статусни промени, начинот на нивното доставување и начинот и постапката за нивно оценување

1.2. Правилник за видот на документите за исполнување на условите за член на орган на управување со давател на финансиски лизинг

1.3. Правилник за формата и содржината на образецот на извештаите за склучени договори за лизинг, за финансиските активности и за состојбата и изворите на средствата и начинот на нивно доставување

 – Прилог 1 – Извештај за склучени договори за лизинг

 – Прилог 2 – Извештај за финансиски активности

 – Прилог 3 – Извештај за состојба и извори на средства

1.4. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на дозвола за основање и работа на давател на финансиски лизинг

1.5. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на претходна согласност на давател на финансиски лизинг

1.6. Административни такси за давател на финансиски лизинг

 

Закони и подзаконски акти од областа на финансиските друштва

1. Закон за финансиските друштва

1.1. Правилник за формата и содржината на образецот на извештаите за финансиските активности и за состојбата и изворите на средствата

  1.1.1. Прилог 1 – општи податоци

   1.1.2. Прилог 2 – Извештај за финансиски активности

1.1.3. Прилог 3 – Извештај за состојба и извори на средства

  1.2. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на дозвола за основање и работа на финансиско друштво

  1.3. Правилник за видот на документите за исполнување на условите за член на орган на управување со финансиско друштво

1.4. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на претходна согласност на финансиско друштво

1.5. Надоместок за издавање дозвола и согласност

1.6. Правилник за начинот за управување со кредитниот ризик на финансиско друштво 

 

Закони и подзаконски акти од областа на заштита на потрошувачите договори за потрошувачки кредити

1, Закон за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити

1.1. Правилник за формата, содржината и начинот за доставување на извештајот за бројот и вредноста на склучени договори за потрошувачки кредит и договорената годишна СВТ

  1.2.Правилник за начинот и постапката за доставување на список за кредитни посредници

-Образец за список за кредитни посредници

 

Закони и подзаконски акти од областа на пазарот на капитал

1. Закон за хартии од вредност (пречистен текст)

2. Закон за инвестициски фондови (пречистен текст)

3. Закон за преземање на акционерските друштва (пречистен текст)

4. Закон за издавање на обврзници на Република Северна Македонија за денационализација

5. Закон за начинот и постапката за исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија

6. Закон за финансиски инструменти (*)

7. Закон за проспекти и обврски за транспарентност на издавачите на хартии од вредност (*)

 

Закони од областа на осигурувањето

1. Закон за супервизија на осигурување (неофицијален пречистен текст)

2. Закон за задолжително осигурување во сообраќајот (неофицијален пречистен текст)

3. Закон за вложување во акционерскиот капитал на Европа Ре

 

Прописи од областа на процената

1. Програма за спроведување на првата почетна обука за проценувач на вредноста на побарувања и обврски

2. Програма за полагање на стручен испит за проценувач на вредноста на побарувања и обврски

3. Правилник за начинот на бодирање на писмениот дел од испитот за проценувач на вредноста на побарувања и обврски

4. Правилник за начинот за пресметување на наградата за извршена работа и надоместокот за реално потребните трошоци на овластениот проценувач од областа на побарувањата и обврски

 

Закони и подзаконски акти од областа на ревизијата

1. Закон за ревизија (неофицијален пречистен текст)

1.1 Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за полагање на испит за стекнување на звањето ревизор и формата и содржината на образецот на барањето за издавање на уверение за ревизор

2. Закон за државната ревизија (неофицијален пречистен текст)

3. Закон за ревизија на инструментот за претпристапна помош – ИПА (неофицијален пречистен текст) 

 

 

Закони и подзаконски акти од областа на сметководството

1. Закон за сметководството за буџетите и буџетските корисници (неофицијален пречистен текст)

2. Правилник за сметководство за буџети и буџетски корисници

Meѓународен сметководствен стандард за јавниот сектор (Финансиско известување според сметководство на готовинска основа)

3. Пресметка на годишна ревалоризација на долгорочни средства (РЕВ1 )

4. Пресметка на ревалоризација на отуѓени долгорочни средства (РЕВ2)

5. Закон за сметководството и непрофитните организации (неофицијален пречистен текст)

6. Правилник за сметководство за непрофитни организации

7. Пресметка (РЕВ 1)

8. Пресметка (РЕВ 2)

9.Правилник за сметковниот план и билансите на непрофитните организации

10.Белешка за распоредување на резултатот

11.Биланс на состојба на непрофитни организации

12.Биланс на приходи и расходи на непрофитни организации

13.СПД Рекапитулар

14. Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за рапределување на остварени приходи по дејности СПД Рекапитулар

15. Правилник за формата и содржината на годишната сметка

        – Образец Биланс на состојба

        – Образец Биланс на успех

        – Објаснувачки белешки

16. Правилник за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државна евиденција

17. Посебни податоци за државна евиденција за субјекти кои не применуваат посебни сметковни планови

18. Посебни податоци за државна евиденција за непрофитни организации

19. Посебни податоци за државна евиденција за буџетски корисници

20.Посебни податоци за државна евиденција за банки и други финансиски институции

21. Посебни оподатоци за државна евиденција за друштва за осигурување

22. Правилник за начинот и условите за поднесување на годишната сметка во електронска форма

23. Правилник за сметковниот план и содржината на одделните сметки во сметковниот план

24. Правилник за содржината на одделните сметки во сметковниот план на непрофитни организации

25. Уредба за начинот на пресметување на амортизацијата

26. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција

27. Правилник за содржината на одделните сметки во сметковниот план за буџетските корисници

28. Правилник за обликот и содржината на билансот на состојба и билансот на приходи и расходи за буџетите и буџетските корисници

29. Правилник за содржината на одделните сметки во сметковниот план на буџетите

30. Правилник за сметковниот план за буџетите и буџетските корисници

31. Правилник за образецот за формата и содржината на деловниот и финансискиот извештај за здруженијата и фондациите со статус од јавен интерес

32. Правилник за начинот за вршење на попис на средствата и обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот

33. Правилник за формата и содржината на годишната сметка за осигурителни и реосигурителни друштва

           – Биланс на состојба

           – Биланс на успех

           – Преглед на сметки по АОП

34. Правилник за водење сметководство

– Меѓународен стандард за финансиско известување за мали и средни ентитети

35.Закон за вршење на сметководствени работи

– Правилник за формата и содржината на барањето за признавање на професионална квалификација стекната во странство

– Правилник за формата содржината и начинот на водење на Регистарот на сметководствени приправници, регистарот на сметководители, Регистарот на овластени сметководители, Регистарот на трговци поединци-сметководители, Регистарот на трговци поедици-овластени сметководители, Регистарот на друштва за вршење на сметководствени работи и Регистарот на правни лица кои спроведуваат обуки за континуирано професионално усовршување

– Правилник за формата и содржината на барањето за полагање на испит за стекнување на статус на сметководител и барањето за полагање на испит за стекнување на статус на овластен сметководител, како и формата и соджината на уверението за сметководител и уверението за овластен сметководител

-Правилник за формата и содржината на барањето за упис во Регистарот на сметководители и барањето за упис во регистарот на овластени сметководители, како и формата и содржината на потврдата за стекнато искуство во вршење на сметководствени работи

36. ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПРИМЕНИ ДОНАЦИИ НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ВКУПЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ СО СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ВО ИЗБОРНАТА КАМПАЊА

37. Правилник за образецот, формата, содржината и начинот на годишниот финансиски извештај за политичките партии

     – Образец за Годишен финансиски извештај за политичките партии

38. Правилник за образецот на извештајот за рекламен простор искористен од секој од организаторите на изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по тој основ

–  Образец на Извештајот за рекламен простор искористен од организаторот на предвремените локални 2020 избори и средствата кои се платени или се побаруваат по тој основ 

39. Правилник за образецот за извештајот за доделените локации за рекламните паноа и билборди за секој учесник во изборната кампања, средствата кои се побаруваат од секој учесник, како и средствата кои се наплатени

– Образец за Извештај за доделените локации за рекламните паноа и билборди за секој учесник во изборната кампања, средствата кои се побаруваат од секој учесник, како и средствата кои се наплатени за период од _______ до _______ 20____ година

 

40. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог

 

Закони и подзаконски акти од областа на платниот промет

1. Закон за платниот промет (неофицијален пречистен текст)

2. Упатство за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата
3. Шифри на плаќање кај единствените платни инструменти

4. Графичко технички карактеристики на платните инструменти

Платни инструменти

ПП 10

ПП 30

ПП 31А

ПП31Б

ПП 32А

ПП 32 Б

ПП 40

ПП 41

ПП 50

ПП 53

Закон за платежни услуги и платни системи (со примена од 1 Јануари 2023 година)

Закон за финансиска дисциплина (неофицијален пречистен текст)

Закон за задолжница (неофицијален пречистен текст)

Правилник за формата и содржината на задолжницата

 

 

Закони од областа на игрите на среќа

 

Закон за игрите на среќа и забавните игри (неофицијален пречистен текст)

 

Правилник за формата и содржината на жигот за технички исправните автомати за игри на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 123/2011)

Правилник за начинот на евидентирање и одобрување на томболските картички и образец („Службен весник на Република Македонија“ бр. 123/2011)

Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени, одземени и откажани лиценци и дозволи за приредување на игри на среќа и забавни игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 123/2011)

Правилник за потребниот број на вработени, стручната квалификација и опремата за добивање на овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/2011)

Правилник за начинот на водењето евиденција на издадените плочки за означување и регистрација и формата и содржината на плочката за означување и регистрација ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/2011)

Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за надоместоците и посебните давачки од игрите на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр.153/12)

Правилник за просторните и техничко-технолошките услови кои треба да ги исполнуваат посебно уредените простории за приредување на игри на среќа и забавни игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/2013)

Правилник за начинот на работа и користење, просторните, техничко-технолошките и другите карактеристики на надзорниот информациски систем, обемот и начинот на неговото поврзување и размена на податоците со информацискиот систем на Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/2012)

Правилник за содржината на лозовите, томболските картички и уплатните тикети за обложување („Службен весник на Република Македонија“ бр.69/2013)

Правилник за содржината на книгата на книгата на благајна што ја водат приредувачите на посебните игри на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр.45/2013)

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за согласност за уплатно-исплатните места преку кои се врши продажба на лозовите и потврдите за уплата („Службен весник на Република Македонија“ бр.123/2011)

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА ДЕЛОВНАТА ПРОСТОРИЈА КОЈА СЕ КОРИСТИ КАКО УПЛАТНО-ИСПЛАТНО МЕСТО ПРЕКУ КОЕ СЕ ВРШИ ПРОДАЖБА НА ЛОЗОВИ И ПОТВРДИ ЗА УПЛАТА (Службен весник на Република Македонија бр.124/2012)

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА ДЕЛОВНАТА ПРОСТОРИЈА ВО КОЈА СЕ ПРИРЕДУВА ТОМБОЛА ОД ЗАТВОРЕН ТИП ( Службен весник на Република Македонија бр.124/2012)

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ КАДЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИРЕДУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ИГРИ НА СРЕЌА („Службен весник на Република Македонија“ бр.172/16)

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА ДЕЛОВНАТА ПРОСТОРИЈА КАДЕ ШТО СЕ ПРИРЕДУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ИГРИ НА СРЕЌА („Службен весник на Република Македонија“ бр.175/16)

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО ДЕЛОВНАТА ПРОСТОРИЈА ЗА КОЈА ИМА ДОБИЕНО СОГЛАСНОСТ („Службен весник на Република Македонија“ бр.172/16)

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ВИДЕОЛОТАРИСКИ ТЕРМИНАЛИ ВО ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ ВО КОИ СЕ ПРИРЕДУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ИГРИ НА СРЕЌА („Службен весник на Република Македонија“ бр.168/16)

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ВИДЕОЛОТАРИСКИ ТЕРМИНАЛИ ВО ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ ВО КОИ СЕ ПРИРЕДУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ИГРИ НА СРЕЌА („Службен весник на Република Македонија“ бр.166/16)

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за промена на деловната просторија во која се приредуваат игри на среќа во казино („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2012)

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за промена на бројот и видот на автоматите и масите за игри на среќа во казино („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2012)

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за промена на деловната просторија во која се приредуваат игри на среќа во обложувалница („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2012)

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за отворање на нови уплатно-исплатни места за приредување на игри на среќа во обложувалница („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2012)

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на одобрение за престанок со приредувањето на игрите на среќа во обложувалница во деловната просторија која ја користи како уплатно-исплатно  место („Службен весник  на Република Македонија“ бр.124/2012)

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за промена на деловната просторија во која се приредуваат игри на среќа во автомат клуб („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2012)

Правилник за формата и содржината на образецот на  барањето за промена на бројот и видот на автоматите за игри на среќа во автомат клуб („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2012)

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на одобрение за престанок со приредувањето на игрите на среќа во деловната просторија во која се приредуваат игри на среќа во автомат клуб („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2012)

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање дозвола за приредување на наградна игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2012)

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање дозвола за приредување на интерактивни игри на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2012)

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање дозвола за приредување на забавни игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2012)

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за промена на деловната просторија во која се приредуваат забавни игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2012)

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за промена на бројот на апаратите за забавни игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2012)

Правилник за формата и содржината на сервисната книшка за автоматите за игри на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/2013)

Правилник за формата и содржината на потврдата за извршеното означување и регистрација на автоматот, односно масата за игри на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр.92/2013)

Правилник за начинот на утврдувањето на техничката исправност на автоматите за игри на среќа и формата и содржината на уверението за техничка исправност на автоматите за игри на среќа („Службен весник на Република Македонија бр.41/2014)

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ ВО КОИ СЕ ПРИРЕДУВААТ ИГРИТЕ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ („Службен весник на Република Македониај“ бр.156/16)

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ИНТЕРНЕТ ИГРИ НА СРЕЌА(„Службен весник на Република Македониај“ бр.156/16)

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРИРЕДУВАЧ НА ИНТЕРНЕТ ИГРИ НА СРЕЌА(„Службен весник на Република Македониај“ бр.156/16)

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за игри на среќа во автомат клуб

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за игри на среќа во обложувалница

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за игри на среќа во казино

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца на томбола од затворен тип

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа

ЗАКОН ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ

Овој закон престанува да важи со денот на започнувањето на примената на Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), освен одредбите на членот 78-а (во делот со кој се уредени надоместоците во месечен износ за рулет маса, за други маси и за автомати на игри на среќа кои ѓи плаќаат приредувачите на игри на среќа во казино и автомат клуб) и одредбите на членот 79-а (во делот со кој е уредена посебната давачка која ја плаќаат приредувачите на играта на среќа обложување на спортски натпревари) кои престануваат да важат со денот на влегувањето во сила на Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), односно на 5 март 2011 година.

Уредба за начинот и постапката за издавање на лиценци односно одобренија за приредување на игри на среќа Уредбата е ставена надвор од сила со Уредба за престанување на важење на Уредбата за начинот и постапката за издавање на лиценци односно одобренија за приредување на игри на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2011)

Правилник за техничките, технолошките и просторните услови за приредување на игри на среќа и забавни игри и стручната оспособеност на лицата ангажирани во изведувањето на игри на среќа

Правилник за содржината на месечните извештаи за работата на приредувачите на игри на среќа во автомат клубовите и Исправка на правилникот за содржината на месечните извештаи за работата на приредувачите на игри на среќа во автомат клубовите

Правилник за содржина на книгите на благајна за дневната состојба на приходите од посебните игри на среќа

Правилник за определување на надоместокот за одобрение за приредување на забавни игри

Правилник за начинот на водење на евиденција, регистарот, формата и содржината на плочката за означување и регистрација

Правилник за начинот на плаќање на посебната давачка

Правилник за начинот на депонирање и исплата на средствата наменети за фондот на добивки

Правилник за начинот, условите и роковите на утврдувањето на техничката исправност на автоматите за игри на среќа и апаратите за забавни игри и формата на исправата за техничката исправност

Правилник за образецот на лозовите и томболските картички, Прилог 1-Образец на лоз, Прилог 2-Образец на инстант лоз правоаголен, Прилог 3-Образец на инстант лоз квадратен, Прилог 4-Образец на инстант лоз кружен и Прилог 5-Образец на томболска картичка

Одлука за утврдување на почетната цена за плаќање на лиценците чиј број е ограничен за приредување на игри на среќа Одлуката е ставена надвор од сила со Одлука за престанување на важење на Одлуката за утврдување на почетната цена за плаќање на лиценците чиј број е ограничен за приредување на игри на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2011

Одлука за утврдување на надоместокот за одобрение за приредување на забавни игри Одлуката е ставена надвор од сила со Одлука за престанување на важење Одлуката за определување на надоместокот за одобение за приредување на забавни игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2011)

Одлука за утврдување на цената за плаќање на лиценци за постојано приредување на игри на среќа Одлуката е ставена надвор од сила со Одлука за престанување на важење на Одлуката за утврдување на цената за плаќање на лиценци за постојано приредување на игри на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2011)

Одлука за утврдување на цената на одобрението за привремено приредување на игри на среќа Одлуката е ставена надвор од сила со Одлука за престанување на важење на Одлуката за утврдување цената на одобрението за привремено приредување на игри на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2011)

Одлука за определување на висината на депозитот и начинот на користење на депозитот со кој се обезбедува исплатата на добивките на учесниците во игрите на среќа Одлуката е ставена надвор од сила со Одлука за престанување на важење Одлуката за определување на висината на депозитот и начинот на користење на депозитот со кој се обезбедува исплатата на добивките на учесниците во игрите на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2011)

Наредба за видот и обликот на жигот за технички исправните автомати за игри на среќа и апарати за забавни игри (надвор од сила)

 

Други закони

1. Закон за централен регистар (неофицијален пречистен текст)

2. Закон за емисија на судски и административни таксени марки

3. Закон за пригодни и ковани пари

4. Закон за откуп на побарувања на правните лица од Република Македонија од Ирак и Кувајт, од страна на Република Македонија

5. Закон за давање на финансиски услуги на далечина

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.