Закони за задолжување кај Банката за развој при Советот на Европа (ЦЕБ)

Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот договор за заем за финансирање на Проектот за изградба и модернизација на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје и Регионалната клиничка болница во Штип, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.198/18;

Закон за задолжување за Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот Договор за заем за финансирање на Проектот за изградба и модернизација на Клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје и Регионалната клиничка болница во Штип, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 98/15;

Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Совет на Европа по Рамковниот договор за заем за делумно финансирање на Проектот за домување на социјално ранливи групи, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 188/13;

Закон за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот договор за заем за делумно финансирање на Проектот за изградба на фискултурни сали во основните училишта и рехабилитација на основните и средните училишта во Република Македонија, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.134/11;

Закон за задолжување на Република Македонија на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот договор за заем за делумно финансирање на Проектот за реконструкција на казнено-поправните установи, објавен во „Службен весник на РМ, бр.140/10;

Исправка на Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот договор за заем за делумно финансирање на Проектот за реконструкција и доградба на јавните здравствени установи – прва фаза, објавен во „Службен весник на РМ„ бр.55/10;

Закон за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот договор за заем за делумно финансирање на Проектот за реконструкција и доградба на јавните здравствени установи – прва фаза, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.36/10;

Закон за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот договор за заем за делумно финансирање на Проектот за домување на социјално ранливи групи, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.133/09.

Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија кај Фондот за социјален развој при Советот на Европа, по Договорот за заем по Проектот за финансирање на мали и средни претпријатија, заради поттикнување на вработеноста, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 130/08.

Закон за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот Договор за заем за делумно финансирање на „Проектот за изградба на фискултурни сали“, објавен во „Службен весник на РМ “ бр.84/08;

Закон за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Договорот за заем по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.41/00;

Закони за задолжување кај Европска банка за обнова и развој (ЕБОР)

Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на регионалниот проект за цврст отпад, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.251/22;

Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на проектот „Воведување на брз автобуски превоз во Град Скопје“, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.77/21;

Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на проектот „Пречистителна станица за отпадни води во Скопје“, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.261/19;

Закон за дополнување на Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на Проектот „Изградба на нова и реконструкција на постојната делница Бељаковце-Крива Паланка – источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 2“, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.10/15;

Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за Проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 1 – Делница Куманово – Бељаковце“, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.10/15;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на проектот „Изградба на нова и реконструкција на постојната делница Бељаковце – Крива Паланка – источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 2“, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.178/14;

Закон за задолжување на АД МЕПСО со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем по Проектот „Ревитализација и модернизација на преносната мрежа и управување со електроенергетскиот систем“ без државна гаранција, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.170/13

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 1 – делница Куманово – Бељаковце“, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.100/12;

Закон за задолжување на Градот Скопје кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за Проектот “Со нови концепти за ефикасен сообраќај кон почисто Скопје” без издавање на државна гаранција, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.134/11;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за Проектот за изградба на автопатот на Коридорот X, на делницата Демир Капија – Смоквица, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.36/11;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за Проектот за подобрување на железничката пруга на Коридор 10, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.124/10;

Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжување на Република Македонија кај Европската банка за обнова и развој, по Договорот за кредит за Проектот за унапредување на цивилната воздушна пловидба, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.114/09;

Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај ЕБОР по Договорот за Проектот акциона програма за унапредување на општините и животната средина во Куманово, Велес, Штип, Струмица, Охрид/Струга, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.114/09.

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем по Проектот за подобрување на постојната регионална и општинска патна мрежа, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 5/09;

Закон за задолжување на Република Македонија кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за кредит за Проектот за унапредување на Цивилната воздушна пловидба, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.61/02;

Закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за Проектот „Акциона програма за унапредување на општините и животната средина во Куманово, Велес, Штип, Струмица, Охрид/Струга“, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.107/00;

Закони за задолжување кај Европската инвестициона банка (ЕИБ)

Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по финансискиот договор за Проектот за подобрување на водната инфраструктура на општините во Северна Македонија, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.203/22;

Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Финансискиот договор за Проектот „Пречистителна станица за отпадни води во Скопје“, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.261/19;

Закон за задолжување на Република Македонија со втор дел од заем кај Европската ивестициона банка по финансискиот договор за Проектот за изградба на автопатот на Коридор Х на делницата Демир Капија-Смоквица, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.6/16;

Закон за задолжување на Република Македонија со прв дел од заем кај Eвропската инвестициона банка по финансискиот Договор за Проектот за изградба на автопатот на Коридор X на делницата Демир Капија – Смоквица, објaвен во „Службен весник на РМ“ бр.134/11;

Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Европската инвестициона банка по финансиски договор за глобално финансирање на мали и средни претпријатија и инфраструктурни проекти од локалната самоуправа во износ од 20 милиони евра, објавен во „Службен весник на РМ“, бр.145/10;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.83/10.

Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Европската инвестициона банка по финансискиот договор за глобално финансирање на мали и средни претпријатија и инфраструктурни проекти од локалната самоуправа  во износ од 20 милиони евра, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 102/08;

Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Европската инвестициона банка по Финансискиот договор за глобално финансирање на мали и средни претпријатија и инфраструктурни проекти од локалната самоуправа во износ од 20 милиони евра, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.4/02;

Закони за задолжување кај Владата на Република Италија

Закон за задолжување на Република Македонија кај Владата на Република Италија за реализација на втората фаза од Програмата за рационализација на управувањето и модернизација на биомедицинската технологија во здравствениот сектор, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.112/05;

Закони за задолжување кај Јапонската агенција за меѓународна соработка (ЈИЦА)

Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Јапонската банка за меѓународна соработка по Договорот за заем за реализација на „Проектот за подобрување на искористување на водата во басенот на реката Злетовица, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.47/11;

Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Јапонската банка за меѓународна соработка по Договорот за заем за реализација на Проектот за подобрување и искористување на водата во басенот на реката Злетовица,објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 103/08;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Јапонската банка за меѓународна соработка по Договорот за заем за реализација на Проектот за подобрување на искористување на водата во басенот на реката Злетовица, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.72/03;

Закони за задолжување кај Кредитната банка за обнова (КфВ)

Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова – КфВ по Договорот за заем за финансирање на Проектот за енергетски ефикасна рехабилитација на Студентските домови во Република Северна Македонија, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.261/19;

Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова – КфВ по Договорот за заем за финансирање на Програмата за наводнување на Северна Македонија, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.261/19;

Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова – КфВ по Договорот за заем за проектот „Наводнување на јужната долина на реката Вардар – фаза II“, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.189/16;

Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Кредитната банка за обнова („KFW”) по Договорот за кредит за Проектот за наводнување на јужниот регион на Вардар, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.189/16;

Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова – КфВ по Договорот за заем за проектот „Наводнување на јужната долина на реката Вардар фаза II“. објавен во „Службен весник на РМ“ бр.36/11;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова– КфВ по Договорот за заем за проектот „Наводнување на јужната долина на реката Вардар – фаза II“, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.133/09.

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова – КФВ по Договорот за заем по Проектот „Водовод и канализација на општините Фаза I”, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.114/09;

Закон за задолжување на Република Македонија кај Кредитната банка за обнова (“KfW”), од Сојузна Република Германија  за реализација на Проектот за унапредување на микро, мали и средни претпријатија, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 33/00;

Закони за задолжување кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка

Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по договорот за заем за финансирање на проектот за градење на ефективни, транспарентни и отчетни институции за управување со јавните финансии, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.246/22;

Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за дополнително финансирање на Проектот за поврзување на локални патишта, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.150/22;

Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за Проектот за модернизација на земјоделството, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.107/21;

Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.77/21;

Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за унапредување на основното образование, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.77/21;

Закон за задолжување на Република Северна Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за Проектот за итно справување со COVID-19 во Северна Македонија, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.248/20;

Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за администрирање на социјалното осигурување, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.31/20;

Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за финансирање на проектот за поврзување на локални патишта, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.261/19;

Закон за задолжување на Република Северна Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за развојни политики за јавни финансии и конкурентност, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.210/19;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за олеснување на трговијата и транспортот во Западен Балкан, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.101/19;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за унапредување на социјалните услуги, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.163/18;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка по Договорот за заем за вториот проект за подобрување на општинските услуги, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.194/15;

Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по договорот за заем за втор програмски заем за развојни политики за конкурентност, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.28/14;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче банка по Договорот за заем обезбеден со гаранција заснована на политики од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.171/12;

Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по договорот за заем за прв програмски заем за развојни политики за конкурентност, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.171/12;

Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договорот за заем за дополнително финансирање на Проектот за подобрување на општинските услуги, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 60/12;

Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за осигурување од природни катастрофи, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.185/11;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка по Договорот за заем за дополнително финансирање на Проектот за катастар на недвижности и регистрација, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.118/10;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународна банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договорот за заем за Првиот заем за развојна политика – ДПЛ 1, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.31/10.

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договорот за заем по Проектот за усовени парични трансфери, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.99/09;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договорот за заем по Проектот за подобрување на општинските услуги, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.71/09;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународна банка за обнова и развој – Светска банка по Договор за третиот програмски заем за развојни политики ПДПЛ 3, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 103/08;

Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договор за заем по Проектот за подобрување на постојната регионална и локална патна мрежа, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.84/08;

Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договор за заем за Вториот Проект за олеснување на трговијата и транспортот во Југоисточна Европа – ТТФСЕ 2, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 106/07;

Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договор за заем за Вториот Програмски заем за развојни политики – ПДПЛ 2, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.106/07;

Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договор за заем за Проектот за зајакнување на земјоделството и пристапување, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 106/07;

Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договорот за заем за проектот за имплементација на реформите во правниот и судскиот систем и институционална поддршка, бр. 65/06

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договор за заем за Првиот Програмски заем за развојни политики – ПДПЛ 1, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.101/05;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договорот за заем за Проектот за реформа на деловното окружување и институционално зајакнување, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.81/05;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договор заем за Проектот за катастар и регистрација на недвижности, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.38/05;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договор за заем за Проектот за имплементација на социјалната заштита, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.46/04;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој -Светската банка по Вториот проект за прилагодување на управувањето со јавниот сектор, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.46/04;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договор за заем за Проектот за управување со здравствениот сектор, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.46/04;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој -Светската банка по Договор за заем за Проектот за модернизација на образованието, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.17/04;

Закони за задолжување кај Меѓународниот монетарен фонд (ММФ)

Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународниот монетарен фонд со кредитна линија за претпазливост, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.17/11;

Закони за задолжување кај Дојче банка

Закон за задолжување на Република Македонија кај Дојче банка и Ерсте банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот „Гасификација на Република Македонија – фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар”, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.193/15;

Закони за задолжување кај Владата на Кралството Шпанија

Закон за престанување на важењето на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Владата на Кралството Шпанија по Договорот за кредит за реализација на проектот ХЕЦ “Лера” како дел од хидросистемот “Стрежево”, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 39/12;

Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Владата на Кралството Шпанија по Договорот за кредит за реализација на Проектот Брана со придружни објекти, како дел од Хидромелиоративниот систем “Лисиче“, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 49/03.

Закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Владата на Кралството Шпанија по Договорот за кредит за реализација на Проектот Брана со придружни објекти како дел од Хидромелиоративниот систем “Лисиче“, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.32/02;

Закони за задолжување кај други финансиски институции

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче банка и Сити банка по Договорот за заем обезбеден со гаранција заснована на политики од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, објавен во Службен весник на РМ бр.160/11;

Закон за задолжување согласно со „Договорот за регулирање на долгот на Македонски железници Транспорт АД Скопје како правен наследник на ЈП Македонски железници Скопје кон Унгарски железници МАВ CA  за период 1991-1995 година, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 142/08;

Закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Меѓународното здружение за развој (ИДА), по Договорот за кредит за Проектот за развој на општините, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.50/02;

Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој (ИДА) по Договорот за кредит за Проектот за развој на деца и младинци, објавен во „Службен весник на РМ“бр.4/02;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународното здружение за развој (ИДА) по Договорот за кредит за Проектот за развој на општините и културата, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.4/02;

Закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Меѓународното здружение за развој, ИДА, за реазлизација на Проектот за преструктуирање на финансискиот сектор и секторот на претпријатијата, ФЕСАЛ 2, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.107/00;

Закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Меѓународната банка за обнова и развој, ИБРД, за реазлизација на Проектот за преструктуирање на финансискиот сектор и секторот на претпријатијата, ФЕСАЛ 2, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.107/00;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската Заедница во износ од 50 милиони евра наменет за поддршка на платниот биланс на Република Македонија, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 107/00;

Закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Меѓународниот фонд за развој на земјоделството ИФАД, за реализација на Проектот за финансиски услуги во земјоделство, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.107/00; 

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.