Закон за јавен долг – неофицијален пречистен текст

Закон за изменување и дополнување на законот за јавен долг (“Службен весник на Република Северна Македонија” број 151/2021)

Закон за изменување и дополнување на законот за јавен долг (“Службен весник на Република Северна Македонија” број 98/2019)

Закон за јавен долг  – официјален пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 165/2014)

Закон за изменување и дополнување на законот за јавен долг (“Службен весник на Република Македонија” број 139/2014)

Закон за изменување и дополнување на законот за јавен долг (“Службен весник на Република Македонија” број 35/2011)

Закон за изменување и дополнување на законот за јавен долг (“Службен весник на Република Македонија” број 88/2008)

Закон за јавен долг (“Службен весник на Република Македонија” број 62/2005)

Прописи произлезени од јавен долг

Правилник за начинот на вршење на анализата на податоците доставени од страна на носителот на јавен долг, примената и вреднувањето на финансиските показатели (“Службен весник на Република Северна Македонија” број 198/2020)

Упатство за пополнување на Барањата за задолжување

Правилник за формата и содржината на барањето за задолжување на јавните установи основани од Република Македонија и на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје (“Службен весник на Република Македонија” број 83/2011)

Правилник за формата и содржината на барањето за задолжување на јавните претпријатија и трговските друштва во целосна или доминантна сопственост на државата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје (“Службен весник на Република Македонија” број 83/2011)

Правилник за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност – неофицијален пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 99/2005, 35/2007, 132/2007, 68/2009 и 131/2009)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност  (“Службен весник на Република Македонија” број 131/2009)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност  (“Службен весник на Република Македонија” број 68/2009)

Упатство за видот и содржината на месечните информации за променета на состојбата на секое задолжување на носителите на јавен долг

Образец – М1

Правилник за начинот на отворање на девизни сметки на буџетските корисници и единки корисници на средства на Буџетот на Република Македонија и Буџетот на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” број 85/2006)

Регулатива за државни хартии од вредност

Правилник за начинот и постапката за издавање и исплата на државните хартии од вредност на домашниот финансиски пазар (“Службен весник на Република Северна Македонија” број 137/2023)

Правилник за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност  – неофицијален пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 99/2005, 35/2007, 132/2007, 68/2009 и 131/2009)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија” број 131/2009)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија” број 68/2009)

Термински план

Провизија за државни хартии од вредност по банки

Правила за начин и постапка за тргување и порамнување на трансакции со хартии од вредност за пазари преку шалтер

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.