1 декември 2017, Скопје – Вкупните даночни приходи наплатени во 2017 година заклучно со ноември изнесуваат 95 милијарди денари и истите се за 4% повисоки споредено со истиот период од минатата година, што укажува на поволни движења во стопанството. Притоа, во периодот јануари-ноември се забележува повисока наплата на сите главни категории на даночни приходи, односно има годишен раст кај персоналниот данок на доход од 7%, кај данокот на добивка од 8,9%, кај акцизите од 5,3% и кај увозните давачки од 9,1%.

Приходите од ДДВ на бруто основа во периодот јануари-ноември се повисоки за 6,6% во однос на истиот период од претходната година. Притоа, наплатата на приходите од ДДВ е особено зголемена во периодот од септември до ноември 2017 година, кога истата бележи раст од 9,7%. Повратот на ДДВ во периодот јануари-ноември е за 3,3 милијарди денари, односно за 22,2% повисок отколку истиот период во 2016 година. Соодветно, приходите од ДДВ на нето-основа во првите 11 месеци се за 1,3% повисоки од соодветниот период претходната година. 

Со оглед на поволните движења во наплатата на даночните приходи, и во заедничка координација на Управата за јавни приходи и Министерството за финансии, во последните месеци се реализира побрз и повисок поврат на ДДВ во однос на минатата година. Поточно, во периодот септември-ноември 2017 година, повратот на ДДВ во стопанството изнесува 5,9 милијарди денари, односно е за 26% повисок отколку истиот период претходната година. Она што е исто така значајно е дека последните неколку месеци значително е забрзана и динамиката на реализацијата на повратот на ДДВ во насока на редовно, неселективно и навремено враќање на ДДВ-то до фирмите во рамките на законскиот рок. Имено, во последните месеци УЈП ја забрза постапката за обработка на барањата за поврат, што беше следено со значително забрзана исплата од Трезорот кон фирмите без притоа да се наруши ликвидноста во системот.

Comments are closed.