Министерството за финансии податоците за остварувањето на Буџетот на Република Северна Македонија на својата интернет страница ги објавува согласно методологијата на ММФ за владина статистика (Government finance statistic 1986).

Согласно методологијата, Буџетот на Република Северна Македонија е составен од Централниот Буџет (вклучувајќи ги и сметките за сопствени приходи на буџетските корисници) и Буџетите на фондовите (Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Фонд за здравствено осигурување, Агенција за државни патишта и Агенцијата за вработување). Од јануари 2013 година (Службен весник 168/2012), Агенцијата за државни патишта се преструктуира во Јавно претпријатие за државни патишта и истото не е вклучено во рамки на Буџет на РСМ.

Табелите за извршувањето на Буџетот на РСМ се објавуваат најдоцна 30 дена во тековниот месец за претходниот месец.

Извршување на Буџет на РСМ 2022

Извршување на Буџет на РСМ за 2022 (октомври)


Архива

Серија на податоци


Серија на податоци за извршување на Буџет на РСМ

Серија на податоци за извршување на Буџет на Општа Влада

Извршување на Буџет на Општа Влада (консолидиран Буџет на РСМ и Буџети на општини, годишни податоци)


Извршување на Буџет на Општа Влада за 2021 година

Архива

 

Извршување на Буџет на Општа Влада (консолидиран Буџет на РСМ и Буџети на општини, квартални податоци)


Извршување на Буџет на Општа Влада К3 2022 година

 

Извршување на Буџет на ЕЛС (квартални податоци)

Извршување на Буџет на ЕЛС К3 2022 година

 

Извршување на Буџети на ЕЛС


Извршување на Буџети на ЕЛС за К1 2017 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за П1 2017 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за К3 2017 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за К4 2017 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 31.3.2018 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 30.06.2018 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 30.9.2018 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 31.12.2018 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 31.3.2019 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1-30.6.2019 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 30.9.2019 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за период 1.1-31.12.2020 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.-31.3.2021 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.-30.6.2021 година

Извршување-на-Буџети-на-ЕЛС-за периодот-1.1.-30.9.2021-година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.-31.12.2021 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.-31.03.2022 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.-30.6.2022 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.-30.9.2022 година

 

Извештај за извршувањето на Буџетот на РСМ за првите шест месеци


Извештај за извршувањето на Буџетот на РСМ за П1 2022

Остварени приходи и реализирани расходи по буџетски корисници и фондови за П1 2022 година

Извештај за извршување на Буџетот на РСМ за П1 2021 година

Остварени приходи и реализирани расходи по буџетски корисници и фондови за П1 2021 година

Извештај за извршување на Буџетот на РСМ за П1 2020 година

Остварени приходи и реализирани расходи по буџетски корисници и фондови за П1 2020 година

Извештај за извршување на Буџетот на РСМ за П1 2019 година

Остварени приходи и реализирани расходи по буџетски корисници и фондови за П1 2019 година

Извештај за извршување на Буџетот на РСМ за П1 2018 година

Остварени приходи и реализирани расходи по буџетски корисници и фондови за П1 2018 година

Извештај за извршување на Буџетот на РСМ за П1 2017 година

Остварени приходи и реализирани расходи по буџетски корисници и фондови за П1 2017 година

Извештај за извршување на Буџетот на РСМ за П1 2016 година

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window