28 декември 2017, Скопје – Државата денес, 28 декември 2017 година, ја емитуваше 16 емисија обврзници за денационализација во износ од 8 милиони евра.

Со 16 емисија се опфатени сите правосилни решенија за денационализација од 1 февруари 2016 година до 31 јануари 2017 година, за кои како надомест се доделени обврзници.

Тргувањето со обврзниците за денационализација се врши на Македонска берза АД Скопје, со посредство на брокерските куќи и банките – членки на Македонската берза.

Пред рокот за нивното достасување, граѓаните може да ги користат обврзниците за денационализација за отплата на становите во општествена сопственост.

 

Comments are closed.