На 34-тата седница на Владата на РМ, се разгледа и усвои информација што се однесува на листа на акти и материјали коишто министерствата согласно закон се обврзани да ги објават на своите веб страни.

Во прилог можете да најдете табела со линкови до сите поединечни документи и информации:

Информација Линк
Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа /wp-contentuploads/2020/12/Strateski-plan-na-MF-2018-2020.pdf
Буџет- на страната на МФ се објавува Државниот буџет /wp-contentuploads/2020/12/BUDZET_2019_SL._VESNIK_ZA_OBJAVUVANJE_0.pdf
Усвоени извештаи за реализација на Буџетот – на страната на МФ се објавуваат извештаи од извршувањето на Буџетот на РСМ и буџетите на општините http://finance.gov.mk/извештаи-2/
Завршна сметка и конечен ревизорски извештај буџет /wp-contentuploads/2020/12/Audit-Report-2016.pdf
План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања http://finance.gov.mk/јавни-набавки-2/
Правилник за внатрешна организација http://finance.gov.mk/систематизација-и-организација/
Органограм за внатрешна организација /wp-contentuploads/2020/12/organogram08_08.pdf
Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон https://finance.gov.mk/список-на-лица-в…и-во-институци-2/
Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство http://finance.gov.mk/закони-и-прописи-2/
Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат http://finance.gov.mk/управа-за-имотно-правни-работи/
Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти http://finance.gov.mk/управа-за-имотно-правни-работи/
Листа на информации од јавен карактер: /wp-contentuploads/2020/12/Lista-na-informacii-od-javen-karakter-2-1.pdf
Правилник за заштитено внатрешно пријавување /wp-contentuploads/2020/12/mfrm_pr_750_107-1_17_11procedura_za_zastiteno.pdf
Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување http://finance.gov.mk/лице-овластено-з…-на-пријави-од-у/
Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон http://finance.gov.mk/заштита-на-лични-податоци/
Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања тел: +389 2 3255-300
Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од надлежноста http://finance.gov.mk/состојба-на-сист…за-внатрешна-рев/
Најава на месечни настани – on line календар https://finance.gov.mk/mk/view/upcomingevents%20

Забелешка: Ревизорските извештаи за Министерството за финансии кои ги изработува ДЗР се објавуваат на нивната страна, внатрешните ревизорски извештаи не се објавуваат

Годишен извештај за 2020 година

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Листа на информации од јавен карактер со кои располага Министерството за финансии

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Образец за жалба

Образец за жалба

Барања и одговори по барања за пристап до информации од јавен карактер

Плати и надоместоци на посебни, лични и надворешни советници на министерот за финансии

Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон

Службено лице за посредување
Лилијана Стојановска
тел: 02/3255 624
E – mail: lilijana.stojanovska@finance.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window