На 34-тата седница на Владата на РМ, се разгледа и усвои информација што се однесува на листа на акти и материјали коишто министерствата согласно закон се обврзани да ги објават на своите веб страни.

Во прилог можете да најдете табела со линкови до сите поединечни документи и информации:

Информација Линк
Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа /wp-contentuploads/2022/10/Strateski-plan-na-MF-2021-2023.pdf

/wp-contentuploads/2022/10/Strateski-plan-na-MF-2022-2024.pdf

Буџет- на страната на МФ се објавува Државниот буџет /wp-contentuploads/2020/12/BUDZET_2022_SL._VESNIK_ZA_OBJAVUVANJE_0.pdf
Усвоени извештаи за реализација на Буџетот – на страната на МФ се објавуваат извештаи од извршувањето на Буџетот на РСМ и буџетите на општините https://finance.gov.mk/извештаи-2/
Завршна сметка и конечен ревизорски извештај буџет /wp-contentuploads/2020/12/Audit-Report-2016.pdf
План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања https://finance.gov.mk/јавни-набавки-2/
Правилник за внатрешна организација https://finance.gov.mk/систематизација-и-организација/
Органограм за внатрешна организација https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2023/05/Organogram-na-MF.pdf
Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон https://finance.gov.mk/список-на-лица-в…и-во-институци-2/
Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство https://finance.gov.mk/закони-и-прописи-2/
Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат https://finance.gov.mk/управа-за-имотно-правни-работи/
Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти https://finance.gov.mk/управа-за-имотно-правни-работи/
Листа на информации од јавен карактер: /wp-contentuploads/2020/12/Lista-na-informacii-od-javen-karakter-2-1.pdf
Правилник за заштитено внатрешно пријавување /wp-contentuploads/2020/12/mfrm_pr_750_107-1_17_11procedura_za_zastiteno.pdf
Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување https://finance.gov.mk/лице-овластено-з…-на-пријави-од-у/
Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон https://finance.gov.mk/заштита-на-лични-податоци/
Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања тел: +389 2 3255-300
Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од надлежноста https://finance.gov.mk/состојба-на-сист…за-внатрешна-рев/
Најава на месечни настани – on line календар https://finance.gov.mk/mk/view/upcomingevents%20

Забелешка: Ревизорските извештаи за Министерството за финансии кои ги изработува ДЗР се објавуваат на нивната страна, внатрешните ревизорски извештаи не се објавуваат

 

Правилник за начинот на користење и одржување на службените возила на Mинистерството за финансии

 

Годишен извештај за 2023 година

Годишен извештај за 2022 година

Годишен извештај за 2021 година

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Листа на информации од јавен карактер со кои располага Министерството за финансии

Барателите може да добијат информација од јавен карактер со поднесување на:

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Барањето за пристап до информација од јавен карактер може да се достави усно и во писмена форма по пошта на адресата на Министерството за финансии: ул. „Даме Груев“бр. 12, 1000 Скопје, лично во архивата на Министерството, како и на електронската адреса на службеното лице за посредување со информации од јавен карактер:

angelina.jakimovska@finance.gov.mk  

Барање за пристап до информации од јавен карактер  (pdf)

Барање за пристап до информации од јавен карактер  (word)

Образец за жалба (pdf)

Образец за жалба (word)

Барања и одговори по барања за пристап до информации од јавен карактер

Плати и надоместоци на посебни, лични и надворешни советници на министерот за финансии

Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон

 

Службено лице за посредување
Ангелина Јакимовска
тел: 02/3255 442
E – mail: angelina.jakimovska@finance.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.