Правилник за начинот на спроведување на испитот за стекнување лиценца за финансиски инспектор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/24)

Програма за полагање испит за стекнување лиценца за финансиски инспектор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.29/24)

Правилник за начинот на полагање на испитот за финансиски инспектор, како и формата и содржината на барањето за полагање на испит и на лиценцата за финансиски инспектор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.135/19) – (вон сила)

Програма за начинот на полагање на испитот за добивање на лиценца за финансиски инспектор (вон сила)

Барање за полагање испит за финансиски инспектор (вон сила)

Прирачник за полагање испит за  добивање на лиценца за финансиски инспектор во јавниот сектор (вон сила)

Листа на кандидати и освоени бодови од одржаниот испит за финансиски инспектор на 25.10.2019 година

Comments are closed.