Секторот за макроекономска политика подготвува макроекономски проекции и макроекономска политика како дел од среднорочната фискална стратегија; придонесува при подготовка на буџетот и измените на буџетот, завршната сметка; го координира процесот и е активно вклучен во изработката на Програмата на економски реформи, како и во економско-финансискиот дијалог со ЕУ; учествува во ревидирањето и подготовката на извештајот за спроведување на Националната програма за усогласување со европското законодавство во делот кој се однесува на макроекономската политика; ги координира активностите во однос на предлагање мерки за подобрување на деловната клима согласно извештајот на Светска банка, Дуинг бизнис (Doing business); подготвува и објавува месечни и квартални извештаи за економските движења во земјата, како и статистички преглед.

Клучни контакти

Државен советник за прашања од економска и макроекономска политика
Јордан Трајковски
тел: 02/3255-589
е-пошта: jordan.trajkovski@finance.gov.mk

Помошник раководител на Сектор за макроекономска политика за анализа на монетарен и финансиски сектор
Весна Цветанова
тел: 02/3255-590
е-пошта: vesna.cvetanova@finance.gov.mk

Помошник раководител на Сектор за макроекономска политика за анализа на реален и надворешен сектор
Ѓоко Ѓорѓески
тел: 02/3255-599
е-пошта: gjoko.gjorgjeski@finance.gov.mk

Одделенија

Раководител на одделение за анализа на реален и финансиски сектор
Сања Киковска-Георгиевска
тел: 02/3255-593
e-пошта: sanja.kikovska@finance.gov.mk

Раководител на одделение за координација на економски политики и реформи
Бојана Илиевска
тел: 02/3255-598
е-пошта: bojana.ilievska@finance.gov.mk

Раководител на одделение за макроекономски модели и проекции
Неџати Куртиши
тел: 02/3255-595
е-пошта: nedzati.kurtisi@finance.gov.mk

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window