Одбрани макроекономски индикатори

 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Реален раст на БДП 3,4 4,3
4,5
-4,5
0,9
2,8
4,6
4,4
5,0
6,1
5,0
-0,9
0,7
БДП по жител, според ПКМ           5.448
5.931
6.614
7.153
7.933
8.430
8.415
 
Стапка на инфлација, просек -0,1 -0,7
5,8
5,5
1,8
1,2
-0,4
0,5
3,2
2,3
8,3
-0,8
1,6
Стапка на невработеност
34,5 32,4 32,2 30,5 31,9 36,7 37,2 37,3 36,0 34,9 33,8 32,2 32,0
во милиони долари
                         
Извоз на стоки (f.o.b.)                          
Увоз на стоки (f.o.b.)                          
Странски директни инвестиции
                         
во % од БДП                          
Бруто инвестиции
22,3
19,7
21,4
19,1
20,6
19,1
22,0
21,3
21,5
24,6
26,8
25,9
24,8
Трговско салдо
                         
Салдо на тековна сметка                          
Странски директни инвестиции                          
Вкупни буџетски приходи
33,3 35,4
36,6
34,4
35,4
32,6
32,4
34,2
32,5
32,8
33,1
31,3
31,2
Вкупни буџетски расходи
35,0
35,4
34,1
40,8
40,9
33,6
32,4
34,0
33,0
32,2
34,1
33,9
33,7
Буџетско салдо
-1,7
0,0
2,5
-6,3
-5,6
-1,0
0,0
0,2
-0,5
0,6
-0,9
-2,7
-2,5
Државен долг48,8
42,9
37,9
35,6
38,4
32,0
24,0
20,6
23,9 24,8
номинален раст
                         
Извоз на стоки (f.o.b.)
Увоз на стоки (f.o.b.)
Нето плата
3,7
2,9
5,5
3,5
6,9
4,8
4,0
2,5
7,3
7,9
10,4
24,0
3,0
Бруто плата
  2,3
6,0 -0,4
6,4
4,9
4,1
2,7
8,0
4,8
8,7
14,1
1,0
Вработени
5,4
1,0
0,8
9,0
-6,3
-2,9
-4,1
4,3
4,6
3,5
3,2
3,4
1,3
Кредити на приватен сектор


17,2
7,3
12,7
15,8
25,0
21,0
30,5
39,2
34,4
3,5
7,1
Парична маса М2


29,4 61,9 -7,0 15,9
17,1
15,5
24,8
28,1
7,1
4,0
8,3

 

Comments are closed.