Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Европската инвестициона банка по финансискиот договор за глобално финансирање на мали и средни претпријатија и инфраструктурни проекти од локалната самоуправа  во износ од 20 милиони евра, објавен во &bdq

Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Европската инвестициона банка по финансискиот договор за глобално финансирање на мали и средни претпријатија и инфраструктурни проекти од локалната самоуправа  во износ од 20 милиони евра, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 102/08;

 

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем по Проектот за подобрување на постојната регионална и општинска патна мрежа, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 5/09;

 
 Закон за задолжување согласно со „Договорот за регулирање на долгот на Македонски железници Транспорт АД Скопје како правен наследник на ЈП Македонски железници Скопје кон Унгарски железници МАВ CA  за период 1991-1995 година, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 142/08;

 

Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Јапонската банка за меѓународна соработка по Договорот за заем за реализација на Проектот за подобрување и искористување на водата во басенот на реката Злетовица,објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 103/08;

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународна банка за обнова и развој – Светска банка по Договор за третиот програмски заем за развојни политики ПДПЛ 3, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 103/08;

 

Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија кај Фондот за социјален развој при Советот на Европа, по Договорот за заем по Проектот за финансирање на мали и средни претпријатија, заради поттикнување на вработеноста, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 130/08.

 

Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договор за заем по Проектот за подобрување на постојната регионална и локална патна мрежа, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.84/08;

 

Закон за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот Договор за заем за делумно финансирање на „Проектот за изградба на фискултурни сали“, објавен во „Службен весник на РМ “ бр.84/08;

 

Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договор за заем за Вториот Програмски заем за развојни политики – ПДПЛ 2, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.106/07;

 

Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договор за заем за Проектот за зајакнување на земјоделството и пристапување, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 106/07;

 

Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договор за заем за Вториот Проект за олеснување на трговијата и транспортот во Југоисточна Европа – ТТФСЕ 2, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 106/07;

 

Закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за Проектот „Акциона програма за унапредување на општините и животната средина во Куманово, Велес, Штип, Струмица, Охрид/Струга“, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.107/00;

 

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската Заедница во износ од 50 милиони евра наменет за поддршка на платниот биланс на Република Македонија, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 107/00;

  

Закон за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Договорот за заем по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.47/00;

 

Закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Меѓународната банка за обнова и развој, ИБРД, за реазлизација на Проектот за преструктуирање на финансискиот сектор и секторот на претпријатијата, ФЕСАЛ 2, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.107/00;

 

Закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Меѓународното здружение за развој, ИДА, за реазлизација на Проектот за преструктуирање на финансискиот сектор и секторот на претпријатијата, ФЕСАЛ 2, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.107/00;

 

Закон за задолжување на Република Македонија кај Кредитната банка за обнова (“KfW"), од Сојузна Република Германија  за реализација на Проектот за унапредување на микро, мали и средни претпријатија, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 33/00; 

 

Закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Меѓународниот фонд за развој на земјоделството ИФАД, за реализација на Проектот за финансиски услуги во земјоделство, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.107/00;  

 

Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој по Договорот за кредит за реализација на Проектот за олеснување на трговијата и транспортот во Југоисточна Европа, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.107/00;

 

Закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Меѓународното здружение за развој (ИДА), по Договорот за кредит за Проектот за развој на општините, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.50/02;

Закон за задолжување на Република Македонија кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за кредит за Проектот за унапредување на Цивилната воздушна пловидба, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.61/02;

 

Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Европската инвестициона банка по Финансискиот договор за глобално финансирање на мали и средни претпријатија и инфраструктурни проекти од локалната самоуправа во износ од 20 милиони евра, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.4/02;

 

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договор за заем за Проектот за имплементација на социјалната заштита, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.46/04;

 

Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој (ИДА) по Договорот за кредит за Проектот за развој на деца и младинци, објавен во „Службен весник на РМ“бр.4/02;

 

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договорот за заем за Проектот за реформа на деловното окружување и институционално зајакнување, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.81/05;

 

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договор заем за Проектот за катастар и регистрација на недвижности, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.38/05; 

 

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународното здружение за развој (ИДА) по Договорот за кредит за Проектот за развој на општините и културата, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.4/02;

 

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој -Светската банка по Вториот проект за прилагодување на управувањето со јавниот сектор, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.46/04;

 

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договор за заем за Првиот Програмски заем за развојни политики – ПДПЛ 1, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.101/05;

 

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој -Светската банка по Договор за заем за Проектот за модернизација на образованието, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.17/04;

 

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договор за заем за Проектот за управување со здравствениот сектор, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.46/04;

 

Закон за задолжување на Република Македонија кај Владата на Република Италија за реализација на втората фаза од Програмата за рационализација на управувањето и модернизација на биомедицинската технологија во здравствениот сектор, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.112/05;

 

Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Јапонската банка за меѓународна соработка по Договорот за заем за реализација на Проектот за подобрување на искористување на водата во басенот на реката Злетовица, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.72/03;

Comments are closed.