Секторот за меѓународни финансиски односи ги врши работите што се однесуваат на: планирање, спроведување (техничка подготовка) и следење на ИПА проектите за потсекторот управување со јавни финансии, чиј корисник е Министерството за финансии; подготовка, следење и известување за спроведувањето на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии и на годишните акциски планови и други стратешки документи поврзани со користењето на средствата од ИПА за потсекторот управување со јавни финансии; координација на подготовката и следење на реализацијата на мерките и активностите од Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА), коишто се во надлежност на Министерството за финансии, како и активности поврзани со исполнувањето на обврските што произлегуваат од процесот на евроинтеграцијата; подготовка и реализација на Поткомитетот за економија, финансии и статистика (ЕКФИН) и координација на Економско-финансискиот дијалог помеѓу ЕУ и Западен Балкан и Турција поврзан со Програмата на економски реформи (ПЕР); работи што се однесуваат на соработката со меѓународни, билатерални и европски финансиски институции и со Европската Унија (ЕУ), односно комуникација и координација со овие институции околу потребните активности за подготовка и реализација на проектите финансирани со странски заеми и грантови/донации, подготвување и организирање на сите фази од постапката на склучување на договорите за заем и договорите за гаранција, следење на реализацијата на склучените договори за заеми, за гаранции, како и на договорите за инвестициски грантови од Економско инвестицискиот план за Западен Балкан преку Инвестициската рамка за Западен Балкан или националното ИПА програмирање, наменети за кофинансирање на одделните проекти, предлагање на активности и мерки за надминување на проблемите што настануваат при подготовката и имплементацијата на проектите финансирани со странски заеми и грантови/донации, како и подготoвка на проекции за повлекување средства од заемите доделени од мултилатералните финансиски институции доделени за финансирање одделни проекти и буџетска поддршка.

 

Клучни контакти:

Помошници раководители на секторот од областа на меѓународните финансиски односи и Европска Унија 

Андрија Алексоски
телефон: ++389 2 3255 412,
е-пошта: andrija.aleksoski@finance.gov.mk

Кристина Павловска
телефон: ++389 2 3255 413,
е-пошта: kristina.pavlovska@finance.gov.mk

Одделение за ИПА и НПАА

Тања Колева, советник
телефон: ++389 2 3255 417,
е-пошта: tanja.boskova@finance.gov.mk

Елена Велјаноска, виш соработник
телефон: ++389 2 3255 414,
е-пошта: elena.ristovska-veljanoska@finance.gov.mk

Одделение за координација на странска помош и реформи

Азем Хаџиу, виш соработник

телефон: ++389 2 3255 353

е-пошта: azem.haxhiu@finance.gov.mk

Одделение за мултилатерална финансиска соработка

Драгана Филиповска, раководител на одделение
телефон: ++389 2 3255 419,
е-пошта: dragana.micevska@finance.gov.mk

Ана Димитриевска, советник
телефон: ++389 2 3255 421,
е-пошта: ana.dimitrievska@finance.gov.mk

Ивана Стојкоска, советник
телефон: ++389 2 3255 444,
е-пошта: ivana.popovska@finance.gov.mk

Jaсемин Хајро, соработник
телефон: ++389 2 3255 422,
е-пошта: jasemin.hajro@finance.gov.mk

Одделение за билатерална и европска финансиска соработка

Ленче Божиноска, раководител на одделение
телефон: ++389 2 3255 420,
е-пошта: lence.bozinoska@finance.gov.mk

Елена Љубиќ, советник
телефон: ++389 2 3255 459,
е-пошта: elena.ljubic@finance.gov.mk

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.