Меѓународните финансиски односи се засноваат на соработката со меѓународните и билатералните финансиски институции.

Соработката со ЕУ опфаќа децентрализирано управување со фондовите од Европската Унија и следење на статусот на реализација на мерките и активностите од Националната програма за усогласување со правото на ЕУ (НПАА) за чија што реализација е надлежно Министерството за финансии.

Управувањето со јавниот долг се врши преку обезбедување на средства за извршување на буџетот на државата и издавање на државни гаранции на начин кој одговара на прудентното ниво на ризик, со најниски трошоци на среден и долг рок. Дополнително на ова, управувањето со јавниот долг исто така има за цел одржување на ефикасен и ликвиден пазар на државни хартии од вредност.

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.