МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБУКА 

Еднодневна работилница за спроведување на хоризонтална ревизија на тема “Ревизија на успешноста – ефикасност и ефективност на системот за финансиско управување и контрола”  (16-19 февруари, 2016 година)

Ревизија на ефикасноста и ефективноста на системот за финансиско  управување и контрола .ptt

Финансиско управување и контрола (ФУК) преку хоризонталните ревизии во Република Македонија , резиме на прирачникот

 Kick of Horizontal Audit FMC .ptt

Cheklist ethics.xls

Audit FMC.xls

Овластување за хоризонтална ревизија (пример министерство).doc

 

 

 

ОБУКА ЗА „ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИТЕ ВО ПЛАНИРАЊЕТО НА РЕВИЗИЈАТА“

Проценка на ризиците при планирање на ревизијата.ppt

Категоризирање на ревизорскиот универзум.ppt

Утврдување на ризиците и нивното влијание и веројатност.ppt

Изработка на стратешки и годишни планови за ревизија засновани на проценка на ризиците.ppt

Пишување и ажурирање на стратешките и годишните планови за ревизија.ppt

Проценка на ризиците при планирање на ревизија- ВЕЖБА.doc

 

 

 

ОБУКИ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА РЕАЛИЗИРАНИ ВО РАМКИТЕ НА ТВИНИНГ ПРОЕКТОТ „ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ЈАВНА ВНАТРЕШНА ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА“

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

 

 

 

 

 

Одржана на: I Дел (1-група од 15-19.2007)

(2-група од 16.10-22.10.2007

II Дел (26-30.11.2007)

Денови на обука: 10 дневна
 Број на учесници: 56 учесници (раководители на единици за внатрешна ревизија, внатрешни ревизори и вработени во СЈВФК
Учесници: 29 институции од јавниот сектор
Теми: Вовед во ревизија, ИТ ревизија, управување со ризик, системска ревизија и спречување и откривање на измами

 

 

НАПРЕДНА ОБУКА ЗА РАКОВОДИТЕЛИ НА ЕДИНИЦИТЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА ВО СУБЈЕКТИТЕ ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР НА ЦЕНТРАЛНО НИВО

 

 

 

 

Одржана на: – I Дел(21-25.01.2008г.) – 2 групи
– II Дел (07-09.04.2008г.) – 2 групи (10-11.04.2008Г.)- I и II група + раководители на единици за внатрешна ревизија учесници на специјализираната обука
Денови на обука: 8+2 дневна
Број на учесници: 26 учесници (раководители на одделенија во СЈВФК, раководители на ЕВР и внатрешни ревизори од субјектите од јавниот сектор каде што нема назначени раководители на ЕВР
51 учесник (раководители на одделенија и вработени во СЈВФК, раководители на ЕВР и внатрешни ревизори од субјектите од јавниот сектор )
Учесници: 19 субјекти од јавниот сектор
33 субјекти од јавниот сектор
Теми: основи за ревизија, ИТ и ИТ ревизија, управување со ризик, системска ревизија, спречување и откривање на измама, управување со човечки ресурси и најдобри практики во ЕУ и кај нас

 

 

 

ОБУКА ЗА ОБУЧУВАЧИ

 

 

 

 

Одржана на: 13-16.05.2008г
Денови на обука: 4 дневна
Број на учесници: 21 учесник (внатрешни ревизори и вработени во СЈВФК)
Учесници: 7 субјекти од јавниот сектор
Теми: Презентации и техники на презентирање

ОБУКА ЗА ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА, РЕВИЗИЈА НА ЕУ ФОНДОВИТЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА ИЗМАМИ

 

 

 

 

Одржана на: 19-23.05.2008г
Денови на обука: 5 дневна
Број на учесници: 7(внатрешни ревизори и раководителот на СЈВФК)
Учесници: 5 субјекти од јавниот сектор
Теми: Ревизија на ЕУ фондови, управување со ризици, начин на пресметка на персонален данок на доход и негова ревизија, интегритет на вработените лица, внатрешна ревизија во Централната даночна управа и измами.

 

ПОЧЕТНА ОБУКА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

 

Одржана на:

I ГРУПА (15-19.09.2008Г)

II ГРУПА (13-17.10.2008Г.)

Денови на обука: 5 дневна
Број на учесници: 53 учесници (внатрешни ревизори и вработени во СЈВФК)
Учесници: 31 субјект од јавниот сектор
Теми: системски базирана ревизија со под теми: разбирање на процесот, ревизорски план, идентификување на контроли, тестови на усогласеност, резидуален ризик и известување

 

НАПРЕДНА ОБУКА ЗА IT РЕВИЗИЈА

Одржана на:

I ГРУПА (12-13.03.2009)

II ГРУПА (16-17.03.2009)

Денови на обука: 2 дневна
Број на учесници: 53 учесници (раководители на единици за внатрешна ревизија,внатрешни ревизори и вработени во СЈВФК)
Учесници: 23 субјекти од јавниот сектор
Теми:

– Вовед во ИТ ревизија

Планирање на ИТ ревизија

– Општи контроли за ИТ

– ИТ контроли за оперативни системи

– ИТ контроли за бази на податоци

– ИТ контроли за комуникации

– ИТ контроли за планирање на континуитетот во работењето (BCP/DPR)

– Ревизија на успешност кај ИТ

– CAATs и ИДЕА софтвер

– ИТ системи во развој

– Извршување и известување на резултатите од ИТ

 

Вештини за известување

Одржана на: I Група (13-14.04.2009)

II Група (15-16.04.2009)

Денови на обука: 2 дневна
Број на учесници: 33 учесници (вработени во СЈВФК-МФ, Одделение за внатрешна ревизија на ЕУ-ИПА фондови, новите внатрешни ревизори и неколку ревизори од други институции)
Учесници: 10 субјекти од јавниот сектор
Теми: Вештини за известување

ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ИЗВРШЕНИТЕ ПИЛОТ РЕВИЗИИ

На 22 и 23.04.2009 година во просториите на Скопски саем, ревизорските тимови ги презентираа извршените ревизии во 10 те пилот институции во рамки на Твининг проектот „Зајакнување на системот на јавна внатрешна финансиска контрола“.

 

 

ОБУКА ЗА МОНИТОРИНГ НА ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА КВАЛИТЕТОТ И СОСТОЈБИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ КОНТРОЛИ КАЈ СУБЈЕКТИТЕ ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР

Одржана на: I Дел 28-30.04.2009

II Дел 01-04.06.2009

Денови на обука: 7 дневна
Број на учесници: 16 учесници ( вработени во СЈВФК-МФ, Сектор за правни работи и админстративни работи и вработени во  областа на финансиско управување и контрола од две други институции)
Учесници: 3 институции од јавниот сектор
Теми: Мониторинг на Годишните извештаи за квалитетот и состојбите на внатрешните контроли кај субјектите од јавниот сектор

ОБУКА ЗА ОБУЧУВАЧИ

Одржана на: 26-29.05.2009
Денови на обука: 4 дневна
Број на учесници: 20 учесници (вработени во областа на финансискиот менаџмент и контрола и внатрешната ревизија во 10-те пилот институции)
Учесници: 10 пилот институции
Теми: Презентации и техники на презентирање

 

ВЕШТИНИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ

Одржана на: 02-04.06.2009
Денови на обука: 3 дневна
Број на учесници: 14 учесници (вработени во МФ – СЈВК и во Единицата за внатрешна ревизија на ЕУ-ИПА фондови)
Учесници: Министерство за финансии
Теми: Вештини за советување

 

ОБУКИ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА РЕАЛИЗИРАНИ ВО РАМКИТЕ НА МАТРА ПРОЕКТОТ „ ЗАЈАКНУВАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ЈАВНАТА ВНАТРЕШНА ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА НА ЦЕНТРАЛНО НИВО“

ОБУКА ЗА ПРЕЗЕНТИРАЊЕ И ТЕХНИКИ НА УЧЕЊЕ

Одржана на: 26-29.01.2010
Денови на обука: 4 дневна
Број на учесници: 22 учесници (раководители на ЕВР и внатрешни ревизори)
Учесници: 21 институции од јавниот сектор на централно ниво
Теми: Презентирање и техники на учење

 

ОБУКА ЗА КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

Одржана на: 03-04.05.2010
Денови на обука: дводневна
Број на учесници: 24 учесници (раководители на единици за внатрешна ревизија  и внатрешни ревизори)
Учесници: 12 субјетки од јавниот сектор на централно ниво
Теми: Комуникациски вештини

 

РАБОТИЛНИЦА „ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА И ВНАТРЕШНИТЕ КОНТРОЛИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР“

Одржана на: 22.06.2010
Денови на обука: едно дневна
Број на учесници: 20 учесници (раководители на единици за внатрешна ревизија  и внатрешни ревизори)
Учесници: 17 единици на локална самоуправа
Теми: Внатрешна ревизија и внатрешнaтa контролa во јавниот сектор

 

ОБУКА ЗА КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ II

 

Одржана на: 13-14.09.2010 II Група

15-16.09.2010 III Група

Денови на обука: 2 дневна
Број на учесници: 49 учесници (раководители на ЕВР и внатрешни ревизори)
Учесници: 29 субјекти од јавниот сектор на централно ниво
Теми: Комуникациски вештини

 

ОБУКА ВЕШТИНИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ II

Одржана на: 21-22.09.2010 I Група

23-24.09.2010 II Група

27-28.09.2010 III  Група

Денови на обука: дво дневна
Број на учесници: 66 учесници (раководители на ЕВР и внатрешни ревизори)
Учесници: 37 субјекти од јавниот
Теми:  Вештини за известување

 

ПОЧЕТНА ОБУКА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Одржана на: I Група (18-22.10.2010)

II Група (15-18.11.2010 и 23.11.2010)

Денови на обука: 5 дневна
Број на учесници: 53 учесници (внатрешни ревизори и вработени во СЈВФК)
Учесници: 30 субјекти од јавниот сектор
Теми: Системски базирана ревизија со подтеми:

-разбирање на процесите,

-идентификување на ризиците,

-идентификување на контролите,

-тестови на усогласеност ,

-проценка на резидуален ризик

-документирање  на резултатите и известување.

 

ТВИНИНГ ПРОЕКТ „ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ПРЕКУ ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА                                              СТАБИЛНО ФИНАНСИСКО  УПРАВУВАЊЕ И ВНАТРЕШНА ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА НА ЛОКАЛНО И ЦЕНТРАЛНО НИВО“

Обуки и работилници за внатрешна ревизија во рамки на проектот

 

РАБОТНИ СРЕДБИ ВО 9 ПИЛОТ СУБЈЕКТИ ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР- 6 СУБЈЕКТИ НА ЦЕНТРАЛНО И 3 НА ЛОКАЛНО НИВО

Одржана на: 29.30 и 31 март, 2011

01,11,12,13,14 и 15 април 2011

Денови на обука: 9 дневна
Учесници: раководители на субјекти, вработени во единицата за финансиски прашања и внатрешна ревизија, претставници од Министерство за Финансии- Сектор за јавна внатрешна финансиска контрола и претставници од Министерство за финансии на Кралството на Холандија
Теми: „Анализа на тековната состојба и утврдување на недостатоците  во процесот на градење на системот на јавна внатрешна финансиска контрола и донесување на општи заклучоци

 

 

РАБОТНА СРЕДБА

Одржана на: 05-07 април и 9-11 мај 2011
Денови на обука: 6 дневна
Учесници: Градоначалници, раководители и вработени во единиците за финансиски прашања и единиците за внатрешна ревизија
Теми: Корисноста од стабилно финансиско управување и внатрешна ревизија како алатка на раководна  одговорност

 

 

РАБОТНА СРЕДБА

Одржана на: 16.06.2011
Денови на обука: 1 дневна
Учесници: Раководители на внатрешна ревизија/внатрешни ревизори, претставници од Министерството за Финансии- Сектор за јавна внатрешна финансиска контрола и претставници од Министерството за финансии на Кралство на Холандија
Теми: Улогата и функцијата на Ревизорскиот Комитет

 

 

ПОЧЕТНА ОБУКА ЗА ОБУЧУВАЧИ

Одржана на: 20-22.06.2011
Денови на обука: 3 дневна
Учесници: вработени во едниците за финансиски прашања и внатрешна ревизија на централно и локално ниво и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола
Теми: Презентирање и техники на учење

 

 

НАПРЕДНА ОБУКА ЗА ОБУЧУВАЧИ

Одржана на: 23-24.06.2011
Денови на обука: 2 дневна
Учесници: вработени во единиците за финансиски прашање и во единиците за внатрешна ревизија на централно и локално ниво и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола
Тема: Презентирање и техники на учење

 

РАБОТНА СРЕДБА

Одржана на: 06.07.2011 год.
Денови на обука: 1 ден
Учесници: раководители  на единиците за внатрешна ревизија/внатрешни ревизори, вработени во Секторот за јавна внатрешна финаниска контрола и преставници од Министерството за финансии на Холандија
Тема: „Развој на Стратегија за јавна внатрешна финансиска контрола“

 

РАБОТНА СРЕДБА

Одржана на: 13-16 септември 2011 год.
Денови на обука: 4 дена
Учесници: раководителите на единиците за финансиски прашања и раководителите на единиците за внатрешна ревизија / внатрешни ревизори од 88 субјекти од јавниот сектор на централно и локално ниво,  претставници  од Министерството за финансии – Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола и претставници  од Министерството за финансии на Кралството Холандија
Тема: „Развој на Стратегија за јавна внатрешна финансиска контрола“

 

ПОЧЕТНА ОБУКА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Одржана на: 19-23 септември 2011 год.
Денови на обука: 5 дневна
Учесници: раководители на единици за внатрешна ревизија и внатрешни ревизори на локално ниво
Тема: „Основи на ревизијата и Системски базирана ревизија“

 

 

НАПРЕДНА ОБУКА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Одржана на: 15-18 ноември 2011 год. (1-ва група)
Денови на обука: 3,5 дена
Учесници: 39 учесници (внатрешни ревизори, раководители на ЕВР и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола)
Тема: -вантрешна ревизија

-улогата на ревизорите/видови ревизија

-методологија на ревизија ориентирана кон барањата на клиентот (DOAM)

-спроведување на ревизија

-извештаи

-гаранција за квалитетот

-годишни планови

-нови трендови

-интегритет на ревизијата

-ИТ ревизија

-ревизија на ЕУ фондови

 

 ОБУКА-РАМКА ЗА УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА И ПЛАНИРАЊЕ НА РЕВИЗИЈА

Одржана на: 5-7 декември 2011
Денови на обука: 2,5 дена
Учесници: 42 учесници (внатрешни ревизори, раководители на ЕВР и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола)
Теми: Рамка за управување и контрола и планирање на ревизија

 

ОБУКА ЗА РЕВИЗОРСКИ ВЕШТИНИ

Одржана на: 23-25 јануари 2012
Денови на обука: 3 дневна
Учесници: 35 учесници (внатрешни ревизори, раководители на ЕВР и вработени од СЈВФК-17 субјекти
Теми: Ревизорски вештини

 

 

ПОЧЕТНА ОБУКА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

 

Одржана на: 13-16.03.2012
Денови на обука: 4 дневна
Учесници: 33 учесници (внатрешни ревизори и раководители на ЕВР
Теми: Системски базирана ревизија:

– разбирање на процесот

– идентификување на ризици

– идентификување на контроли

– тестови на усогласеност и содржајни тестови

– проценка на резидуален ризик

– документирање на резултатите и известување

– оперативна ревизија

 

 

ОБУКА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА (ПОЧЕТНА ПЛУС)

Одржана на: 13-16.03.2012
Денови на обука: 4 дневна
Број на учесници: 25 учесници (внатрешни ревизори и раководители на ЕВР)
Учесници: 25 општини и МФ
Теми: Финансиска ревизија наспроти системски базирана ревизија

Оперативна ревизија

Вовед во ИТ и ИТ ревизија

Годишен план за ревизија

Етички аспекти на ревизијата

 

ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВРШЕНИ

ПИЛОТ РЕВИЗИИ НА ЦЕНТРАЛНО НИВО

Одржана на: 6 април 2012
Субјекти предмет на ревизијата: Државен архив на РМ

-Центар за управување со кризи

-Министерство за економија

-Министерство за локална самоуправа

-Министерство за труд и социјална политика

-Државен завод за индустриска сопственост.

Број на учесници: 31 внатрешен ревизор-централно ниво

-10 вработени во Сектор за ЈВФК-Министерство за финансии

Место на одржување: Информативен центар на Европска унија

 

ОБУКА  ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА – „НАПРЕДНА +

Одржана на: 18-21 септември 2012
Денови на обука: 4 дневна
Број на учесници: 46 учесници (внатрешни ревизори и раководители на ЕВР на централно и локално ниво и вработени во СЈВФК)
Учесници: 30 субјекти од јавниот сектор на централно и локално ниво
Теми: Измама (превенција, одвраќање, детектирање и корегирање)

ИТ трендови, предности и ризици;

Интегритет  и етика на внатрешните ревизори;

Контрола на квалитет и осигурување;

Универзум на ревизија и оперативна ревизија;

Меки контроли.

 

НАПРЕДНА ОБУКА  ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Одржана на: 18-21 септември 2012
Денови на обука: 4 дневна
Број на учесници: 28 учесници (внатрешни ревизори и раководители на ЕВР на централно и локално ниво и вработени во СЈВФК)
Учесници: 18 субјекти од јавниот сектор на централно и локално ниво
Теми: Финансиската ревизија наспроти системски базираната ревизија;

Оперативна ревизија;

Вовед во ИТ и ИТ ревизија;

Годишен план за ревизија и

Етички аспекти на ревизијата;

Измами (превенирање, одвраќање, детектирање и корегирање).

 

ОБУКА ЗА КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

Одржана на: 04-05 октомври 2012 година
Денови на обука: 2 дневна
Број на учесници: 22 учесници ( раководители и внатрешни ревизори од 17 општини)
Учесници: 17 општини
Теми: Комуникациски вештини

 

ОБУКА ЗА КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

Одржана на: 28-29 ноември 2012
Денови на обука: 2 дневна
Број на учесници: 41 учесник (раководител и внатрешни ревизори од 28 субјекти од јавниот сектор на централно ниво, претставник од Ревизорско тело и Европска Унија)
Учесници: 28 субјекти од јавниот сектор на централно ниво
Теми: Комуникацски вештини

 

ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВРШЕНИ

ПИЛОТ РЕВИЗИИ НА ЛОКАЛНО  НИВО

Одржана на: 11 ноември 2012 година
Субјекти предмет на ревизијата
 • Општина Дебар
 • Општина Куманово
 • Општина Виница
 • Општина Св. Николе
 • Општина Аеродром
 • Општина Охрид
 • Општина Струмица
Број на учесници: 40 внатрешни

ревизори-локално ниво

Место на одржување: Информативен центар на Европска унија

 

 

ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВРШЕНИ

ПИЛОТ РЕВИЗИИ НА ЦЕНТРАЛНО НИВО

Одржана

на:

30 јануари  2013 година
Субјекти

предмет на

ревизијата:

 • ЈЗУ Градска општа болница
 • Агенција за катастар на недвижности
 • Агенција за администрација
 • Агенција за државни патишта
 • ЈП Македонски Шуми
 • Управа за извршување на санкции
Број на

учесници:

48 (внатрешни ревизори, ревизор од Ревизорско тело и претставник од Делегацијата на ЕУ во Скопје
Место на одржување: Информативен центар на Европска унија

 

 

ОБУКА ЗА „ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИТЕ ВО ПЛАНИРАЊЕТО НА РЕВИЗИЈАТА“

 

Проценка на ризиците при планирање на ревизијата.ppt

Категоризирање на ревизорскиот универзум.ppt

Утврдување на ризиците и нивното влијание и веројатност.ppt

Изработка на стратешки и годишни планови за ревизија засновани на проценка на ризиците.ppt

Пишување и ажурирање на стратешките и годишните планови за ревизија.ppt

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.