МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

      Министерството за финансии врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 и алинеја 6, став 3, став 5 и став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македонија, бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18), член 22 став 1 точка 1, член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27 од Законот за работните односи (Службен весник на Република Македонија број 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18) и Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансии, објавува

ОГЛАС БРОЈ 1/2018 ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Министерството за финансии објавува оглас за вработување 6 (шест) лица и тоа:

I. На определено време, до истекот на мандатот на министерот за финансии, 2 (две) лица на следните работни места:

1. Посебен  советник  за  прашања  поврзани  со  меѓународни финансиски односи,  управување со јавниот долг, централно финансирање и склучување на договори и управување со средствата од инструментот за претпристапна  помош – ИПА (1 извршител)

   Потребни квалификации:

 • стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII1 степен организациони науки и управување (менаџмент);
 • најмалку 2 години работно искуство во струката;
 • познавање англиски јазик;
 • да е државјанин на Република Македонија;
 • дневно работно време помеѓу 7:30 и 8:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот, неделно работно време 40 часа – од понеделник до петок;
 • основна нето плата 36.800,00 денари.

2. Посебен советник за односи со јавност и комуникации – (1 извршител)

   Потребни квалификации:

 • стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII1 економски науки;
 • работа на проекти од областа на медиумите и аудиовизуелната продукција;
 • познавање англиски јазик;
 • да е државјанин на Република Македонија;
 • дневно работно време помеѓу 7:30 и 8:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот, неделно работно време 40 часа – од понеделник до петок;
 • основна нето плата 33.000,00 денари.

 

II. На определено време, заради привремено зголемен обем на работа, додека трае потребата на институцијата, а најдолго една година, 4 (четири) лица на следните работни места:

3. Курир во Одделение за општи работи, Сектор за правни работи  …………… (3 извршители)

   Потребни квалификации:

 • основно или средно образование;
 • да е државјанин на Република Македонија;
 • дневно работно време помеѓу 7:30 и 8:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот, неделно работно време 40 часа – од понеделник до петок;
 • основна нето плата 12.014,00 денари.

4. Возач во Одделение за општи работи, Сектор за правни работи …………… (1 извршител)

   Потребни квалификации:

 • средно образование;
 • возачки испит Б-категорија;
 • да е државјанин на Република Македонија;
 • дневно работно време помеѓу 7:30 и 8:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот, неделно работно време 40 часа – од понеделник до петок;
 • основна нето плата 15.655,00 денари.

Заинтересираните кандидати треба да достават докази за исполнување на условите што се бараат за работното место на кое аплицираат, односно: кратка биографија – CV со задолжително наведен контакт телефон и адреса; фотокопија од уверение за државјанство; фотокопија од доказ за завршено образование кое се бара за работното место; извод од ПИОМ за доказ на бараното работно искуство (период евидентиран во агенција за вработување како работен стаж); фотокопија од возачка дозвола за Б-категорија, фотокопија од доказ за познавање англиски јазик.

Потребната документација да се достави во затворен коверт на следнава адреса:

Министерство за финансии

ул. „Даме Груев“ бр. 12, 1000 Скопје

(со назнака „за оглас за вработување“)

На ковертот да се наведе бројот на огласот и работното место на кое се аплицира, со напомена: „Не отворај“.

Рокот за доставување на потребната документација е три (3) работни дена сметано од денот на објавување на огласот во дневниот печат.

Ненавремената, нецелосната и некомплетната пријава и документација нема да биде разгледана.

По селекцијата на пријавите, кандидатите кои имаат уредна документација ќе бидат повикани на интервју во просториите на  Министерството за финансии.

Министерството за финансии ќе изврши избор во рокот пропишан согласно со член 23 став 2 од Законот за работните односи.

 

Лица за контакт:

Верица Стоилова – тел. 02/ 3255 619; verica.stoilova@finance.gov.mk

Лилијана Стојановска – тел. 02/ 3255 624; lilijana.janevska@finance.gov.mk

 

Comments are closed.