СЕКТОР ЗА ОПШТИ РАБОТИ

Секторот за општи работи има за цел правилно следење и примена на законите, подзаконските акти и други прописи од областа на јавните набавки, користење и одржување на службени возила, користењето, одржување и издавање на објектите за одмор по корисници, следење на Одлука за право на користење на мобилен телефон и за ограничување на сметките и изготвување на акти што произлегуваат од Одлуката, грижа за одржување на хигиена на просториите, инвентарот и опремата во Министерството за финансии, превод од македонски на албански јазик и обратно како и превод од македонски на англиски и обратно, следење, контрола и одржување на имотот на Министерството за финансии, грижа за правилно постапување со документарниот материјал и архивската граѓа во канцелариското и архивското работење и примена на законите, подзаконски акти и други прописи од областа на канцелариско и архивско работење.

Контакти во секторот за општи работи

Ленче Тагасовска – Раководител на сектор

телефон: 02/3255–350
е-пошта: lence.tagasovska@finance.gov.mk

Одделенија

1.Одделение за општи работи и реализација

Билент Мустафоски – Раководител на одделение

телефон: 02/3255–629
е-пошта: bilent.mustafoski@finance.gov.mk

2.Одделение за преведување, јазична редакција и лекторирање од македонски на англиски јазик и обратно

Жана Шокаровска – Раководител на одделение

телефон: 02/3255–661
е-пошта: zana.sokarovska@finance.gov.mk

3.Одделение за преведување, јазична редакција и лекторирање од македонски на албански јазик и обратно 

Адриана Фезулаху – Раководител на одделение

телефон: 02/3255–754
е-пошта: adriana.fejzulahu@finance.gov.mk

 

4.Одделение за следење, контрола и одржување на имотот на Министерството за финансии

Дарко Спироски – Раководител на одделение

телефон: 02/3255–382
е-пошта: darko.spiroski@finance.gov.mk

Орце Ристовски – Советник

телефон: 02/3255–382
е-пошта: orce.ristovski@finance.gov.mk

5.Одделение за архивско, канцелариско работење и достава

телефон:
е-пошта:

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.