Сектор за правни работи

Секторот за правни работи има за цел да ја промовира, одржува и развива професионалната, стручната, ефикасната, сервисно – ориентираната, одговорната, транспарентната и етичната државна служба во Министерството за финансии, како и да ги врши работите што се однесуваат на изготвување мислења по законите, колективните договори, подзаконските акти и другите прописи, изготвување одговори на жалби и изготвување тужби во врска со акти со кои се утврдуваат правата и обврските на вработените, правилното постапување со документарниот материјал и архивската граѓа во канцелариското и архивското работење, слободниот пристап до информации од јавен карактер, како и планирање и следење на потребите од јавни набавки во Министерството за финансии.

Клучни контакти

Сектор за правни работи

Татјана Васева – раководител на секторот

телефон: 02/ 3255 – 746
е-пошта: tatjana.vaseva@finance.gov.mk

Елизабета Калачоска – помошник раководител на секторот за набавки и општи работи

телефон: 02/ 3255 – 436
е-пошта: elizabeta.kalacoska@finance.gov.mk

 

Одделенија

Oдделение за управување со човечки ресурси

Верица Стоилова  –  раководител на одделението

телефон: 02/ 3255 – 619
е-пошта: verica.stoilova@finance.gov.mk

 

Одделение за нормативно-правни и административни работи и судски постапки

Марија Митевска – раководител на одделението

телефон: 02/ 3255 – 620
е-пошта: marija.mitevska@finance.gov.mk

 

Одделение за  слободен пристап до информации од јавен карактер и односи со јавност

Лилијана Стојановска – раководител на одделението

телефон: 02/3255 – 624
е-пошта: lilijana.janevska@finance.gov.mk

 

Одделение за набавки       

Даниела Јанкова – раководител на одделението

телефон: 02/ 3255 – 628
е-пошта: daniela.jankova@finance.gov.mk

 

Одделение за општи работи      

Билент Мустафоски – раководител на одделението

телефон: 02/3255-629
е-пошта: bilent.mustafoski@finance.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.