Сектор за правни работи

Секторот за правни работи има за цел да ја промовира, одржува и развива професионалната, стручната, ефикасната, сервисно – ориентираната, одговорната, транспарентната и етичната државна служба во Министерството за финансии, како и да ги врши работите што се однесуваат на изготвување мислења по законите, колективните договори, подзаконските акти и другите прописи, изготвување одговори на жалби и изготвување тужби во врска со акти со кои се утврдуваат правата и обврските на вработените, слободниот пристап до информации од јавен карактер, како и планирање и следење на потребите од јавни набавки во Министерството за финансии.

 

Клучни контакти

Сектор за правни работи

Татјана Васева – раководител на сектор

телефон: 02/ 3255 – 746
е-пошта: tatjana.vaseva@finance.gov.mk

 

Елизабета Калачоска – помошник раководител на сектор

телефон: 02/ 3255 – 436
е-пошта: elizabeta.kalacoska@finance.gov.mk

 

Даниела Јанкова – помошник раководител на сектор

телефон: 02/ 3255 – 628
е-пошта: daniela.jankova@finance.gov.mk

 

Одделенија

Одделение за судски постапки и административни работи

Марија Митевска – раководител на одделението

телефон: 02/ 3255 – 620
е-пошта: marija.mitevska@finance.gov.mk

 

Одделение за  слободен пристап до информации од јавен карактер и заштита на лични податоци

Ангелина Јакимовска – раководител на одделението

телефон: 02/3255 – 442
е-пошта: angelina.jakimovska@finance.gov.mk

 

Одделение за  нормативно правни работи

Оливера Савинова Стојанова – раководител на одделението

телефон: 02/3255 – 365
е-пошта: olivera.savinova-stojanova@finance.gov.mk

 

Одделениe за набавки 

Даниела Јанкова – помошник раководител на сектор

телефон: 02/ 3255 – 628
е-пошта: daniela.jankova@finance.gov.mk

 

 

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.