Програма за реформа на управувањето со јавни финансии 2022-2025

НАЦРТ-Годишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2023 година Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии, за периодот јануари – декември 2023 година

НАЦРТ-Годишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2023 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии, за периодот јануари – декември 2023 година – АНЕКС 1

НАЦРТ-Годишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2023 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии, за периодот јануари – декември 2023 година – АНЕКС 2

Полугодишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2023 за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии, за периодот јануари 2023 – јуни 2023 година

Полугодишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2023 за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии, за периодот јануари 2023 – јуни 2023 година – АНЕКС 1

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2023 година

Годишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2022 година Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии, за периодот јануари – декември 2022 година

Годишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2022 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии, за периодот јануари – декември 2022 година – АНЕКС 1

Годишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2022 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии, за периодот јануари – декември 2022 година – АНЕКС 2

Акциски план за спроведување на Програма за реформа на управувањето со јавни финансии за 2022

Заклучоци од седми дијалог за политиките за управување со јавни финансии

Полугодишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2022 година, за периодот јануари 2022 – јуни 2022 година

Полугодишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2022 година, за периодот јануари 2022 – јуни 2022 година – АНЕКС 1

Програма за реформа на управувањето со јавни финансии 2018-2021

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Матрица за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година, за периодот јануари-мај 2018 година

Заклучоци од втор дијалог за политиките за управување со јавни финансии

Заклучоци од третиот дијалог за политиките на управување со јавни финансии

Годишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година, за периодот декември 2017 – декември 2018 година 

Годишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година, за периодот декември 2017 – декември 2018 година – АНЕКС 1

Годишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година, за периодот декември 2017 – декември 2018 година – АНЕКС 2

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2019 година

Заклучоци од 4-от дијалог за политиките за управување со јавни финансии

Полугодишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2019 година, за периодот јануари 2019 – јуни 2019 година

Полугодишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2019 година, за периодот јануари 2019 – јуни 2019 година – АНЕКС 1

Полугодишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2019 година, за периодот јануари 2019 – јуни 2019 година – АНЕКС 2

Годишен извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2019 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари 2019 година – декември 2019 година

Годишен извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2019 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари 2019 година – декември 2019 година – АНЕКС 1

Годишен извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2019 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари 2019 година – декември 2019 година – АНЕКС 2

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

Заклучоци од 5-от дијалог за политиките за управување со јавни финансии

Извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2020 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот jануари – aвгуст 2020 година

Извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2020 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот jануари – aвгуст 2020 година – АНЕКС 1

Извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2020 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари – август 2020 година – АНЕКС 2

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2021 година

Годишен Извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2020 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари – декември 2020 година

Годишен Извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2020 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари-декември 2020 година – ПРИЛОГ 1

Годишен Извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2020 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари-декември 2020 година  – ПРИЛОГ 2

Заклучоци од 6-от дијалог за политиките за управување со јавни финансии – 2021година-ПРИЛОГ 3

Извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2021 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари-јуни 2021 година

Извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2021 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари-јуни 2021 година – ПРИЛОГ 1

Извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2021 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари-јуни 2021 година ПРИЛОГ 2

Годишен Извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2021 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари – декември 2021 година

Годишен Извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2021 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари – декември 2021 година – ПРИЛОГ 1

Годишен Извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2021 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари – декември 2021 година – ТАРГЕТИ 2021 – ПРИЛОГ 1

Годишен Извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2021 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари – декември 2021 година – ПРИЛОГ 2

Годишен Извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2021 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари – декември 2021 година – ПРИЛОГ 3

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.