ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Закон за данокот на додадена вредност („Службен весник на Р.М“. бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, Уставен суд бр. 93/00, 8/01, 21/03, Уставен суд бр. 17/04, 19/04, 33/06, 45/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15225/1523/16, 189/16, 198/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 , 124/19, 275/19, 267/20, 163/21, 57/22 и  199/23) -неофицијален пречистен текст

Закон за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физички лица („Службен весник на РСМ“ бр.133/19, 275/19, 244/20 и 65/23) – неофицијален пречистен текст

ОДЛУКИ

Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повлатена стапка на данокот на додадена вредност ( „ Службен весник на РМ“ бр. 31/2016)

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност ( Службен весник на РМ бр. 222/16)

Одлука за дополнување на Одлуката за  определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност ( Службен весник на РМ бр.117/2014)

Одлука за определување на добрата и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен промет од страна на друг даночен обврзник (Службен весник на РМ бр.45/2014)

Одлука за тежината на златото во форма на прачки или плочки прифатена на пазарите на благородни метали и видовите на златни монети кои претставуваат инвестициско злато (Службен весник на РМ бр.57/2014)

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност

Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокотна додадената вредност („Службен весник на РСМ“ бр. 79/22)

Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност (Службен весник на РМ бр.216/2016)

Правилник за начинот на примена на Законот за данокот на додадена вредност кај лица со сопственичка, организациска или управувачка поврзаност кои можат или на кои им е наложено да се регистрираат како еден даночен обврзник и образец ДДВ-01/ПЛ

Правилник за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот (Службен весник на РМ бр.46/2014)

Правилник за содржината и на начинот на водење на евиденцијата за промети на инвестициско злато (Службен весник на РМ бр.46/2014)

Правилник за начинот на  спроведување на даночните поттикнувања при промет  на добра и услуги од давателот кон примателот на донацијата, извршен за реализација на донација од јавен интерес, како и формата и содржината на барањето за враќање на на данокот на додадена вредност на вршителот на прометот, при промет на добра и услуги од давателот кон примателот на донацијата како и потребната документација (Службен весник на РМ бр. 78/2014) и Образец ЗДС/ДУ-ДДВ

Правилник за начинот на  спроведување на даночнотое поттикнување кога примател на донација добива финансиски средства и истите ги користи за плаќање  на набавки на добра и услуги со цел за реализација на јавниот интерес, како и формата и содржината на барањето за враќање на  данокот на додадена вредност на вршителот на прометот, кога примател на донација добива финансиски средства и истите ги користи за плаќање на набавки на добра и услуги како и потребната документација (Службен весник на РМ бр. 78/2014) и Образец ЗДС/ФС-ДДВ

Правилник за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки и данок на додадената вредност при увоз на стоки – добра наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Северна Македонија и странски донатори, во кој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки и даноци како и формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето како и потребната документација („Службен весник на РСМ“ бр. 312/20) и  Образец А1-П/СД

Правилник за начинот на спроведување на даночното ослободување  од плаќање на  данок на додадена вредност   на промет на добра и услуги за реализација на проект кој е финасиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен помеѓу Република Македонија и странски донатор во кој е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат даноци (Службен весник на РМ бр. 98/2014)

Правилник за формата и содржината на фактурата, формата и содржината на пријавата, начинот на пријавување на прометот, содржината на евиденцијата на фактури која ја води  надлежен даночен орган како и формата и содржината на евиденцијата за примени фактури која ја води примателот на прометот за цели на спроведување на даночното ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на промет на добра и услуги наменети за реализација на проект кој е финасиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен помеѓу Република Македонија и странски донатор во кој е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат даноци (Службен весник на РМ бр. 98/2014)

Извадок од Поглавје 21 од Упатството за примена на законот за данокот на додадена вредност

 

АКЦИЗИ

Закон за акцизите (неофицијален пречистен текст)

Закон за акцизите ( „Службен весник на РСМ“ бр.108/19)

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите ( „Службен весник на РСМ“ бр.143/19)

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите („Службен весник на РСМ“ бр.225/19)

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите („Службен весник на РСМ“ бр.275/19)

Правилник за димензиите, формата и ознаките на акцизната марка, начинот на пријавување и подигнување на акцизните марки, содржината на извештаите за подигнати, искористени и вратени акцизни марки и потребната документација, начинот на враќање на неисправни, неискористени и оштетени акцизни марки, како и начинот на уништување на акцизните марки (за тутунски производи) („Службен весник на РСМ“бр.246/19)

Правилник за димензиите, формата и ознаките на акцизната марка, начинот на пријавување и подигнување ба акцизните марки, содржината на извештаиите за подигнати, искористени и вратени акцизни марки, начинот на враќање на неисправни, неискористени и оштетени акцизни марки, како и начинот на уништување на акцизните марки (за алкохолни пијалоци) („Службен весник на РСМ“бр.246/19)

Правилник за начинот на оданочување со акциза на алкохол и алкохолни пијалоци и тутунски производи („Службен весник на РСМ“ бр.275/19)

Правилник за содржината на електронскиот регистар на акцизни обврзници („Службен весник на РСМ“ бр.275/19)

Правилник за движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување („Службен весник на РСМ“ бр.279/19)

Правилник за начинот на оданочување со акциза на енергенти и електрична енергија („Службен весник на РСМ“ бр.279/19)

Закон за акцизите

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите ( „Службен весник на РМ“ бр.120/18)

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите ( „Службен весник на РМ“ бр.171/17)

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр.188/14)

Закон за акцизите-пречистен текст („ Службен весник на РМ“ бр. 24/2015)

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите ( „Службен весник на РМ“ бр.167/2014)

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите ( „Службен весник на РМ бр.43/2014)

Закон за изменување и дополнување на законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 82/2013)

Закон за изменување на Законот за акцизите ( со примена до 10.08.2011 година)

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите ( со примена од 01.01.2010 год.)

Правилник за спроведување на Законот за акцизите, образец АД, образец АК-01, образец АК-02образец АКЦ-ААП, образец АКЦ-ММ, образец АКЦ-ПА, образец АК-ТНГ, образец П-МЕА, образец Б-МЕА, образец П-ТД, контролни марки за алкохол и тутун, образец АКЦ- МНПП, образец АК-ДА, образец АК-ББР, образец АК-БВ, образец АК-УАД, образец Б-ГТ, образец Б-ТД, образец А-ПА, образец А2-ММ,  образец АКЦ-ДАММ

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите( со примена од 01.01.2010 год.)

Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ( со примена од 01. 07. 2010 год.)

Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите( со примена од 01.01.2011 год)

Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ( „ Службен весник на РМ“ бр.29/2012)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ( „Службен весник на РМ“ бр.97/2012)

Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ( „ Службен весник на РМ“ бр. 106/2012)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ( „Службен весник на РМ“ бр.187/2013)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ( „ Службен весник на РМ“ бр. 98/2014)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ( „ Службен весник на РМ“ бр.172/2014)

Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ( „ Службен весник на РМ “ бр. 59/2015)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ( „Службен весник на РМ“ бр.76/2015)

Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ( „ Службен весник на РМ“ бр. 104/15)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ( „ Службен весник на РМ“ бр. 219/16)

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање акцизна дозвола, односно на решение за одбивање на барањето за издавање на акцизна дозвола („ Службен весник на РМ“ бр.160/2011)

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање на одобрение за акцизно-повластено користење, односно на решение за одбивање на барањето за издавање одобрение за акцизно-повластено користење ( „ Службен весник на РМ“ бр.160/2011)

Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог ( „Службен весник на РМ“ бр.133/15)

 

ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Закон за данок на моторни возила („Службен весник на РСМ“бр.261/19)

Уредба за начинот на пресметка на данокот на моторни возила и на износите потребни за пресметка на данокот на моторни возила („Службен весник на РСМ“бр.277/19)

Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на потврда за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило и формата и содржината на потврдата за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило и потребната документација („Службен весник на РСМ“бр.279/19)

Правилник за начинот на ослободување од плаќање на данокот на моторни возила, формата и содржината на потврдата за ослободување од плаќање данок на моторни возила и на барањето за ослободување од данок на моторни возила и потребната документација ( „Службен весник на РСМ“бр.279/19)

Правилник за содржината, начинот на пополнување и поднесување на пријавата за плаќање на данокот на моторни возила („Службен весник на РСМ“бр.279/19)

Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на данок на извезени моторни возила („Службен весник на РСМ“бр.279/19)

Правилник за начинот на ослободување од данокот или враќање на платениот данок на моторни возила, содржината на барањето за враќање на платениот данок на моторни возила за дипломатски и конзуларни претставништва и за меѓународни организации и потребната документација („Службен весник на РСМ“бр.261/19)

Правилник за содржината на регистарот на производители и трговци со моторни возила, формата и содржината на пријавата за упис во регистарот и потребната документација („Службен весник на РСМ“бр.279/19)

Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на платениот данок на моторни возила во посебни случаи („Службен весник на РСМ“бр.279/19)

Правилник за формата и содржината на месечниот извештај („Службен весник на РСМ“бр.279/19)

 

ДАНОК НА ДОБИВКА

Закон за данокот на добивка

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка по основ на воведување во употреба на одобрен систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања

Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок, односно недонесување на акт за одбивање на барањето за даночно ослободување по основ на воведување во употреба на одобрен систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања

Правилник за формата и содржината на барањето заради неодлучување по барањето за враќање на повеќе уплатениот данок

Правилник за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели

ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД

Закон за данокот на личен доход

 

ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД – ВОН СИЛА

Закон за персоналниот данок на доход

Правилник за начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход,формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок

Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на годишната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход и образец ПДД-ГДП

Правилник за содржината и начинот на составување на годишниот даночен биланс за обврзниците кои вршат самостојна дејност и водат деловни книги  и образец ПДД -ДБ

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за одобрение на даночно ослободување по основ на воведување на систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања и образец ПДД-02

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за паушално плаќање на персонален данок на доход и образец ПДД-П

Правилник за формата и содржината на извештајот на корисниците на продажни места на зелените пазари и образец  ПДД-И/ЗП

 

ДАНОЦИ НА ИМОТ

Закон за даноците на имот

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за содржината на даночните пријави за утврдување на даноците на имот, образец ДИ, образец ДИ-ПН и образец ДИ-НП

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденција и на регистарот на недвижен имот и регистарот на подвижен имот, евиденциски лист за недвижен имот и евиденциски лист за подвижен имот

Правилник за формата и содржината на легитимацијата на даночен инспектор

Правилник за формата и содржината на службена легитимација на даночен извршител

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за висината на данок на наследство и подарок, односно решение за одбивање на даночната пријава за данок на наследство и подарок

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за висината на данок на промет на недвижности, односно решение за одбивање на даночната пријава за данок на промет на недвижности

Правилник за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба

КОМУНАЛНИ ТАКСИ

Закон за комуналните такси – Редакциски пречистен текст

АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

Закон за административните такси

Правилник за начинот на плаќање на административните такси во готови пари на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорска сметка, и со пренос на средства од една на друга трансакциска сметка и начинот на плаќање на административните такси преку мобилни оператори или преку интернет

ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Закон за даночна постапка

Тарифа за висината на трошоците за присилна наплата

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за постапката, начинот и роковите за доделување на единствен даночен број, содржината и начинот на водење на единствениот регистар на даночни обврзници, содржината и формата на пријавата за регистрација, како и постапката за бришење од регистрацијата и образец УЈП-РДО

Правилник за видот на даночната пријава која во потполност или делумно може да се пренесе по пат на пренос на податоци во електронска форма и постапката за пренос, образец ПКИ и образец БКИ

Правилник за начинот и постапката на одлагање за плаќање на даночен долг

Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација

Правилник за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба

Методологија за утврдување на почетна вредност на недвижност во присилна наплата

РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Закон за регистрирање на готовински плаќања

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образец на фискалното лого, документот касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот на одобрување и продолжување на дозволата на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, наинот на одземање на дозволата за одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, постапката и документацијата за нивно одобрување за производство и продажба, елементи на фискалната сметка, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на истите, формата и содржината на барањето за добивање овластување за вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема и потребната документација-неофицијален пречистен текст, образец КТ, образец КТ , прилог 1, прилог 2, прилог 3, прилог 4  и прилог 5

Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одобрување на производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување ,прилог

Правилник за формата и содржината на барањето за продолжување на рокот на важност на дозволата за одобрување на производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување ,прилог

Правилник за образецот на пријавата за заверка на парагон блок и итна сметководствена книга , прилог

Правилник за формата,  содржината и начинот на водење на регистарот на одобрени и регистрирани фискални системи на опрема

Одлука за ослободување од обврска за користење интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници

 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Закон за Управата за јавни приходи

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночен инспектор

Правилник за формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночен извршител

Правилник за формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночен контролор

 

Работна везија од Одлука за примена на повластената стапка на данокот на додадена вредност

Работна везија од Одлука за примена на повластената стапка на данокот на додадена вредност

УЕФА СУПЕР КУП 2017

Закон за даночни, царински и други фискални погодности во врска со одржувањето на УЕФА Супер Куп 2017 во Република Македонија

Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 и формата и содржината на потврдата за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017

Правилник за формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз на стока/добра, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови и формата и содржината на потврдата за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз на стока/добра, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување извршени од страна на  УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови

Правилник за формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци на увоз на добра/стоки, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување, за реализација на проект УЕФА Супер Куп 2017 финансиран со парични средства од УЕФА

Правилник за формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободвање, за реализација на УЕФА Супер Куп 2017

Правилник за формата и содржината на фактурата, формата и содржината на пријавата, начинот на пријавиување на прометот, содржината на евиденцијата на фактурата која ја води Управата за јавни приходи како и формата и содржината на евиденцијата за примени фактури која ја води примателот на прометот за цели на спроведување на даночното ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на промет на добра и услуги наменети за реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени од УЕФА за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.