Правилник за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност  – неофицијален пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 99/2005, 35/2007, 132/2007, 68/2009 и 131/2009)

 

 

Правилник за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност  – неофицијален пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 99/2005, 35/2007, 132/2007, 68/2009 и 131/2009)

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија” број 131/2009)

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија” број 68/2009)

 

Термински план

 

Провизија за државни хартии од вредност по банки

(Државни записи и Државни Обврзници)

 

Правила за начин и постапка за тргување и порамнување на трансакции со хартии од вредност за пазари преку шалтер

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.