Секторот за внатрешна ревизија организира и извршува внатрешни ревизии во Министерството за финансии во согласност со законските прописи, меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија и внатрешните акти на Министерството.

Внатрешната ревизија е независна, објективна активност за давање на уверување и советодавни услуги, дизајнирана да додаде вредност и да го подобри работењето на Министерството за финансии.

Му помага на Министерството да ги постигне своите цели со воведување на систематски, дисциплиниран пристап за проценка и подобрување на ефективноста на управувањето со ризиците, контролата и процесите на управување.

Клучни контакти:

Раководител на сектор
Виктор Ѓорчев
телефон: 02/3255-508
е-пошта: viktor.gjorcev@finance.gov.mk

Помошник раководител на сектор
Наташа Радеска – Крстевска
телефон: 02/3255-363
е-пошта: natasa.radeska-krstevska@finance.gov.mk

Помошник раководител на сектор
м-р Анде Ѓурчиновски
телефон: 02/3255-513
е-пошта: ande.gjurcinovski@finance.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.