Сектор за внатрешна ревизија

Секторот за внатрешна ревизија организира и спроведува внатрешна ревизија во Министерството за финансии согласно со законските прописи, меѓународните стандарди за внатрешна ревизија и интерните акти на Министерството за финансии.

Внатрешната ревизија е независна и објективна активност за проверување на информации, потврдување на нивната точност и давање совет, создадена со цел да придонесе во подобрување на работењето на министерството.

Таа му помага на раководството на министерството да ги исполни своите цели применувајќи планиран, строго определен пристап за процена и подобрување на успешноста во процесите на управување со ризикот, контролата и раководењето.

Вера Проковиќ

Раководител на сектор

02/3255-517
verica.prokovic@finance.gov.mk

Аница Иваноска-Стрезовски

Помошник раководител на сектор

02/3255-519
anica.ivanoska@finance.gov.mk

Маја Аргировска

Помошник раководител на сектор

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Тања Трипуновска

Помошник раководител на сектор

02/3255-518
tanja.kostovska@finance.gov.mk

Одделенија

Тоше Пановски

Одделение за буџет и буџетска политика

02/3255-520
tose.panovski@finance.gov.mk

Љубица Јовчевска

Одделение за буџети на фондови

02/3255-531
ljubica.jovceska@finance.gov.mk

Вукица Савевска

Одделение за буџети на единиците на локалната самоуправа

02/3255-535
vukica.saveska@finance.gov.mk

Маја Аргировска

Одделение за анализи

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Весна Крапчовска

Одделение за јавни претпријатија и агенции

02/3255-550
vesna.krpacovska@finance.gov.mk

Исак Синани

Одделение за планирање и следење на јавните инвестиции

02/3255-544
isak.sinani@finance.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Macedonian Albanian

Comments are closed.