Сектор за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средства

Секторот за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средствата  ги врши работите што се  однесуваат на: заштита на финансиските интереси на субјектите од јавниот сектор од сериозно лошо финансиско управување, измами и корупција преку организирање и спроведување контрола на регуларноста на трансакциите и другите активности од областа на финансиското управување и контрола извршени во субјектите од јавниот сектор на централно и локално ниво; заштита на финансиските интереси на Европската унија преку координација на административни и оперативни обврски и активности и предлог измени на националното законодавство во врска со борба против измама на ЕУ фондови и ефективна соработка со Европската канцеларија за борба против измама (ОЛАФ).

Вера Проковиќ

Раководител на сектор

02/3255-517
verica.prokovic@finance.gov.mk

Аница Иваноска-Стрезовски

Помошник раководител на сектор

02/3255-519
anica.ivanoska@finance.gov.mk

Маја Аргировска

Помошник раководител на сектор

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Тања Трипуновска

Помошник раководител на сектор

02/3255-518
tanja.kostovska@finance.gov.mk

Одделенија

Тоше Пановски

Одделение за буџет и буџетска политика

02/3255-520
tose.panovski@finance.gov.mk

Љубица Јовчевска

Одделение за буџети на фондови

02/3255-531
ljubica.jovceska@finance.gov.mk

Вукица Савевска

Одделение за буџети на единиците на локалната самоуправа

02/3255-535
vukica.saveska@finance.gov.mk

Маја Аргировска

Одделение за анализи

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Весна Крапчовска

Одделение за јавни претпријатија и агенции

02/3255-550
vesna.krpacovska@finance.gov.mk

Исак Синани

Одделение за планирање и следење на јавните инвестиции

02/3255-544
isak.sinani@finance.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.